Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Οδηγίες Αιτιάσεων Παραπόνων


Σκοπός μας στη BENEFIT financial services Aσφαλιστικοί Σύμβουλοι είναι να σας παρέχουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Γι’ αυτό λειτουργούμε υπεύθυνα και επιδιώκουμε να εκπληρώνουμε άμεσα όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει προς εσάς, τους πελάτες και τους ασφαλισμένους μας.

Ωστόσο, στη συνεργασία μας κάποια στοιχεία είναι πιθανό να σας δυσαρέστησαν ή να εκτιμήσατε ότι χρειάζονται βελτίωση. Θα χαρούμε να τα μοιραστείτε μαζί μας. Έτσι με τον τρόπο αυτό μας βοηθάτε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να αναπτύσσουμε τη μεταξύ μας σχέση.

Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 89/5.4.2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδας με θέμα «Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές» (ΦΕΚ τεύχος Β αρ. 1050/14-04-2016) η Κωνσταντίνος Πατεράκης και ΣΙΑ ΕΕ (BENEFIT financial services)  ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (Πράκτορας ασφαλίσεων) έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων, με την οποία δεσμεύεται να προβαίνει σε ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση όλων των αιτιάσεων και παραπόνων των πελατών της ή τρίτων αποδεκτών των υπηρεσιών της ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Η γνωστοποίηση τυχόν αιτιάσεων καταδεικνύει το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της Εταιρείας και της επιτρέπει να εντοπίζει εγκαίρως ενδεχόμενες αδυναμίες και να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και της διασφάλισης της ποιότητας των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στην προώθηση των οποίων προβαίνει ως εταιρεία ασκούσα δραστηριότητα ασφαλιστικής πρακτόρευσης.

Η Κωνσταντίνος Πατεράκης και ΣΙΑ ΕΕ (BENEFIT financial services)  δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση, αντικειμενική και αμερόληπτη διαχείριση των αιτιάσεων των πελατών της ή/και τρίτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με γνώμονα την καλή πίστη και το σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία υποβολής αιτίασης προς την BENEFIT financial services.

Στόχος της Εταιρείας μας είναι να εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας προς εσάς και θεωρούμε απαραίτητο να γνωρίζουμε την οποιαδήποτε δυσαρέσκεια ή παράπονο έχετε.

Για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε αποτελεσματικά τα τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν αλλά και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα μελλοντικής αποφυγής τους, ακολουθούμε συγκεκριμένη Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων.

Η λήψη από εμάς κάποιου παραπόνου σας, όχι μόνο βοηθά στην καλλιέργεια αμφίδρομης επικοινωνίας αλλά και στη βελτίωση των υπηρεσιών μας προς τα εσάς.

Παρακάτω ακολουθούν πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας υποβάλετε τις όποιες αιτιάσεις σας.

Βασικές Έννοιες

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος:

Τι είναι η αιτίαση;

Ως αιτίαση ορίζεται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας σε ότι αφορά στις υπηρεσίες που προσφέρουμε ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 3 και 7 του Π.Δ. 190/2006.

Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης ούτε απλά αιτήματα τα οποία σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων από την Εταιρεία μας.

Ποιος είναι ο αιτιώμενος

Ως «αιτιώμενος» νοείται το πρόσωπο που εκλαμβάνεται ως έχον τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, όπως είναι ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος αποζημίωσης ή/και ο ζημιωθείς τρίτος.

Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων

Οι ασφαλισμένοι ή/και τρίτοι που επιθυμούν να υποβάλλουν κάποιο παράπονο οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην Κωνσταντίνος Πατεράκης και ΣΙΑ ΕΕ (BENEFIT financial services)  τα κάτωθι στοιχεία:

·         Προσωπικά στοιχεία αιτιώμενου (συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων επικοινωνίας τους)

·         Κλάδος ασφάλισης τον οποίο αφορά η αιτίαση (ενδεικτικά, κλάδος ζωής και υγείας)

·         Περιγραφή της αιτίασης και της επιθυμητής λύσης

Επικοινωνία

Τα κανάλια επικοινωνίας που διατίθενται για την υποβολή αιτιάσεων είναι τα εξής:

Την αιτίασή σας μπορείτε να την εγείρετε μέσω ειδικής φόρμας, την οποία θα βρείτε στο Φόρμα Υποβολής Παραπόνων

Η αποστολή της φόρμας μπορεί να γίνει:

  • Μέσω e-mail στο  e-asfalia@benefitfs.gr
  • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:  Κωνσταντίνος Πατεράκης και ΣΙΑ ΕΕ (BENEFIT financial services)., Στρατηγού Καλλάρη 37, 10445, ΑΘΗΝΑ.
  • Περισσότερες πληροφορίες μέσω τηλ.: στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας, +30 216 7003828. (Δευτέρα έως Παρασκευή: 10.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.)

Υπεύθυνος για τη λειτουργία διαχείρισης αιτιάσεων έχει οριστεί ο κος Πατεράκης Κωνσταντίνος.

Βήματα διαδικασίας

Ταχεία αντιμετώπιση

Σας στέλνουμε την έγγραφη απάντησή μας το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός χρονικού διαστήματος που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αρ. 88/5.4.2016, δεν θα υπερβαίνει τις 50 ημερολογιακές ημέρες.

Στόχος μας είναι να μην υπερβαίνουμε τις 20 ημερολογιακές ημέρες.

Αντικειμενικότητα

Δεσμευόμαστε για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των παραπόνων με αντικειμενικό, δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο. Λειτουργούμε πάντα με γνώμονα την καλή πίστη ανάμεσα σε εσάς κι εμάς.

Διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και πρακτικές μας

Γνωστοποιούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα παράπονα των πελατών μας σε όλους τους υπαλλήλους της BENEFIT, είτε εμπλέκονται στη διαδικασία επίλυσης-απάντησης είτε όχι. Έτσι, κατά την διαχείριση κάθε παραπόνου δημιουργούμε εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας με στόχο να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να ξανασυμβεί το ίδιο στο μέλλον.

Συνεχής βελτίωση

Επανεξετάζουμε τη διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων σε τακτά διαστήματα κι αν χρειαστεί την αναθεωρούμε. Χρησιμοποιούμε τα συμπεράσματα που εξάγουμε για να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με στόχο πάντοτε την ικανοποίησή σας.

Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων

Μόλις λάβουμε το  παράπονό σας,  το καταχωρούμε αμέσως σε μια Ειδική Εφαρμογή που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό. Αυτό μας επιτρέπει να εξετάζουμε λεπτομερώς τα στοιχεία που μας αναφέρετε.

Παράλληλα, λαμβάνετε από εμάς μια επιστολή που αποδεικνύει ότι λάβαμε το παράπονό σας. Επιπλέον, σας ενημερώνει για:

Τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε κατά την εξέτασή του.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου στελέχους μας, στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, καθώς και για να λαμβάνετε ενημέρωση για την πορεία της εξέτασης της υπόθεσής σας.

Σε περίπτωση που η απάντησή μας δεν σας ικανοποιήσει, η επιστολή μας σας υποδεικνύει επίσης τις αρχές που μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός σας.

Ενδεικτικά:

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. http://www.efpolis.gr/

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/default.aspx

Συνήγορο του Καταναλωτή. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3297/2004 η αναφορά στον Συνήγορο του Καταναλωτή υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής γι’ αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Η υποβολή αναφοράς στον Συνήγορο του Καταναλωτή διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διεκόπησαν αρχίζουν και πάλι από τη με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης 

Συνήγορος του Καταναλωτή (Μέρος 2ο) - Χειρισμός Αναφορών/Κύκλος Ζωής Αναφορών
Συνήγορος του Καταναλωτή (Μέρος 3ο) - Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Συνήγορος του Καταναλωτή (Μέρος 4ο) - Συμβουλές προς τους καταναλωτές ασφαλιστικών υπηρεσιών

Συχνές Ερωτήσεις Προς την ΔΕΙΑ και την Τράπεζα Ελλάδος Για την Ασφάλιση:

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Β. ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ

ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ε. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Σημείωση

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού εξέτασης του παραπόνου σας από εμάς, καθώς και η τυχόν προσφυγή σας σε κάποια από τις παραπάνω αναφερόμενες Αρχές δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας.

 

 

Κατεβάστε  την φόρμα υποβολής παραπόνων