Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου ΖώουΓια πολλούς από εσάς, ο τετράποδος φίλος σας δεν είναι απλά το κατοικίδιό σας αλλά μέλος της οικογένειάς σας! Προστατευτείτε στην περίπτωση που το κατοικίδιό σας, σκύλος ή γάτα, προκαλέσει κάποιο ατύχημα σε τρίτους.
Το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Κατοικίδιου απευθύνεται σε όλους τους κατόχους κατοικιδίων ζώων, τα οποία θα είναι εμβολιασμένα και σας καλύπτει για την Αστική σας Ευθύνη έναντι τρίτων, εκτός από τους συγγενείς του ασφαλιζόμενου, για ατυχήματα, (σωματικές βλάβες κ υλικές ζημίες),που τo ζώo αυτό θα πρoξεvήσει σε τρίτoυς, εξαιρoυμέvης της μετάδoσης ασθεvειώv σε αvθρώπoυς ή/και ζώα και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σας.

Από την κάλυψη εξαιρούνται τα ζώα που χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε είδος μονομαχίας, καθώς και ζώα που χρησιμοποιούνται σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες (τσίρκο, θίασο κ.λπ.)

Προσφερόμενες Καλύψεις
Βασικές
Γενική Αστική Ευθύνη: Αστική Ευθύνη του κατόχου του σκύλου ή γάτας έναντι τρίτων, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
Κάλυψη Δαπανών για την απόκρουση αξιώσεων: Δαπάνες που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση αξιώσεων τρίτων

Επιπλέον πληροφορίες

Απαραίτητα στοιχεία για την ασφάλιση του τετράποδου φίλου σας είναι:

  • Το όνομα
  • Η ράτσα
  • Το χρώμα
  • Η ηλικία
  • Το βιβλιάριο υγείας του