Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Η Συσκευασία των ασφαλιζόμενων Μεταφερόμενων προϊόντων
Συσκευασία είναι η διαδικασία που αποβλέπει στην προστασία του εμπορεύματος με διάφορα ειδικής κατασκευής και επινοήσεως υλικά, ώστε το εμπόρευμα να φθάσει στον τελικό προορισμό του χωρίς ζημιά. Η καλή συσκευασία είναι το πρώτο μέσο αντιμετωπίσεως του κίνδυνου της μεταφοράς, ενώ το δεύτερο είναι η ασφάλιση του εμπορεύματος.
Μορφές συσκευασίας:
1. WoodenCrates (ξυλοκατασκευές για ειδικού τύπου εμπορεύματα)
2. Σάκοι πολυαιθυλενίου ή χαρτόσακοι (για τσιμέντα και λιπάσματα)
3. Σάκοι από γιούτα (για καφέ, δέρματα, βαμβάκι κλπ)
4. Βαρέλια (μεταλλικά, πλαστικά κλπ).
5. Containers διαφόρων τύπων, όπως π.χ.
• End Loading Fully Enclosed: Κλασσικά γενικού φορτίου
• SideLoadingFullyEnclosed: Γεμίζουν/αδειάζουν από τα πλάγια.
• OpenTopcontainers: Ανοικτού τύπου για ογκώδη φορτία.
• Refrigeratedcontainers: Ψυγεία για κρέατα/ψάρια κλπ
• LiquidBulkcontainers: Eιδικά για μεταφορά χύδην υγρών.
• AirCargocontainers: Με ειδική αυλάκωση για αεροπλάνα.
• Livestockcontainers: Για τη μεταφορά ζώντων ζώων.

Τα containers είναι ιδεώδης τρόπος μεταφοράς για εμπορεύματα που αλλάζουν μεταφορικό μέσο περισσότερες από μία φορά λόγω της μικρής πιθανότητας ζημιάς κατά την διαδικασία φόρτωσης – εκφόρτωσης, και γι’ αυτό έχουν σημαντικά μειωμένα ασφάλιστρα.

 (αρχικό άρθρο)