Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Συνήγορος του Καταναλωτή (Μέρος 1ο)Υποβολή Αναφορών / Καταγγελιών

Ποιός μπορεί να υποβάλλει αναφορά και για ποιόν λόγο;
Αναφορά μπορεί να υποβάλλει κάθε Καταναλωτής (έτσι όπως ορίζεται η έννοια του καταναλωτή στο ν.2251/1994 όπως ισχύει) ο οποίος θέλει να καταγγείλει μία βλαπτική γι' αυτόν πράξη ή παράλειψη που συνιστά καταναλωτική διαφορά. Επίσης, η αναφορά μπορεί να υποβληθεί για λογαριασμό του καταναλωτή από τρίτο πρόσωπο εφόσον προσκομιστεί σχετική εξουσιοδότηση.

Με ποιό τρόπο μπορεί κάποιος να υποβάλλει αναφορά;
Αναφορές μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
http://www.synigoroskatanaloti.gr/images/bullet2.gif  Υποβολή με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Αρχής
http://www.synigoroskatanaloti.gr/images/bullet2.gif  Αποστολή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου (Λ.Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα)
http://www.synigoroskatanaloti.gr/images/bullet2.gif  Αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας-fax (210-6460414)
http://www.synigoroskatanaloti.gr/images/bullet2.gif  Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (
grammateia@synigoroskatanaloti.gr)

Μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/αναφορά τηλεφωνικά;
ΟΧΙ, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν δέχεται τηλεφωνικές καταγγελίες. Οι αποδεκτοί τρόποι υποβολής αναφορών αναφέρονται στην απάντηση της προηγούμενης ερώτησης.

Μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/αναφορά μέσω internet;
Δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της καταγγελίας με συμπλήρωση σχετικής φόρμας. Μπορείτε όμως να αποστείλετε την καταγγελία σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Πρέπει όμως να τονιστεί ότι σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επισύναψη σαρωμένου αντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας του καταγγέλλοντα.

Με ποιό τρόπο μπορεί κάποιος να συμπληρώσει μία αναφορά;
Συμπλήρωση της αναφοράς μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
http://www.synigoroskatanaloti.gr/images/bullet2.gif  Συμπλήρωση του
υποδείγματος αναφοράς, ή
http://www.synigoroskatanaloti.gr/images/bullet2.gif  Καταγραφή της καταγγελίας σε κόλλα αναφοράς, με τρόπο ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις παραλαβής από τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Τι πρέπει να περιέχει μία αναφορά προκειμένου να γίνει αποδεκτή (Ποιές είναι οι προϋποθέσεις παραλαβής της αναφοράς);
Θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής:
http://www.synigoroskatanaloti.gr/images/bullet2.gif  Τα απαραίτητα στοιχεία του καταγγέλλοντα, δηλ. ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, ΤΚ)
http://www.synigoroskatanaloti.gr/images/bullet2.gif  Τα ελάχιστα στοιχεία της καταγγελλόμενης επιχείρησης, δηλ. επωνυμία ή/και διακριτικός τίτλος και πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, ΤΚ)
http://www.synigoroskatanaloti.gr/images/bullet2.gif  Ενυπόγραφη αναφορά και σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής (ταχυδρομείο, fax, e-mail) αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ως αποδεικτικό της ταυτότητας του καταγγέλλοντος)
http://www.synigoroskatanaloti.gr/images/bullet2.gif  Σαφής περιγραφή της καταναλωτικής διαφοράς, ακριβής προσδιορισμός της ζημίας ή της βλαπτικής συνέπειας που έχει υποστεί ο καταγγέλλων και ευκρινώς διατυπωμένο αίτημα διαμεσολάβησης προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Μαζί με την καταγγελία μου, πρέπει να επισυνάψω αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας;
Σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής (δηλαδή μέσω ταχυδρομείου, fax ή e-mail) πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ως αποδεικτικό της ταυτότητας του καταγγέλλοντος).

Υπάρχει τυποποιημένο έντυπο για την υποβολή αναφοράς και που μπορώ να το βρω;
Ναι, υπάρχει τυποποιημένο έντυπο και μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.

Υπάρχει χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο πρέπει να υποβληθεί η αναφορά;
Ναι, η αναφορά πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους αφότου ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής γι' αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Εφόσον υποβληθεί αναφορά μετά την παρέλευση του έτους, αυτή τίθεται στο αρχείο ως εκπρόθεσμη. Σημειώνεται δε, ότι η υποβολή της αναφοράς δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει τις προβλεπόμενες από το νόνο προθεσμίες για την άσκηση ένδικου βοηθήματος.

Δέχεται ο Συνήγορος του Καταναλωτή κοινοποιήσεις αναφορών/καταγγελιών οι οποίες αποστέλλονται σε εταιρείες ή άλλους φορείς;
Όχι, Ο Συνήγορος του Καταναλωτή χειρίζεται καταγγελίες/αναφορές οι οποίες αποστέλλονται σε αυτόν και οι οποίες περιέχουν άμεσο αίτημα διαμεσολάβησης. Αναφορές που κοινοποιούνται στον Συνήγορο θεωρείται ότι δεν αποτελούν αίτημα διαμεσολάβησης.

Αν για μία υπόθεση υπάρχει εκκρεμότητα στα δικαστήρια, μπορώ να υποβάλλω καταγγελία και στον Συνήγορο του Καταναλωτή;
Όχι, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι αν κατά τη διάρκεια χειρισμού μίας υπόθεσης, ο καταναλωτής προσφύγει σε δικαστικές αρχές, τότε ο χειρισμός εκ μέρους του Συνηγόρου του Καταναλωτή διακόπτεται και η υπόθεση αρχειοθετείται.