Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ΕπιχειρήσεωνΣε κάθε είδους επιχείρηση είναι δυνατόν να συμβούν γεγονότα από υπαιτιότητά της, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, που μπορεί να προκαλέσουν ζημίες σε τρίτους.

ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων:
Στο πλαίσιο λειτουργίας της, μια επιχείρηση μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ευθύνες έναντι του προσωπικού, των μετόχων, των επιχειρηματικών συνεργατών, των πελατών της και εν γένει του κοινωνικού συνόλου.Απευθύνεται
Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ή στη βιομηχανία, καθώς και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες οπουδήποτε στον κόσμο και που επιθυμούν προστασία από πραγματικές ή επικαλούμενες αξιώσεις τρίτων.
Λόγοι για τη σύναψη Ασφάλισης
Ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες που αφορούν σε κάθε επάγγελμα
Πρόνοια για την προστασία της φήμης του νομικού προσώπου και των φυσικών προσώπων
Προβολή σε υποψήφιους πελάτες.
Η κάλυψη αφορά σε ευθύνες που απορρέουν από:
την εν γένει δραστηριότητα της επιχείρησης
τα προϊόντα της
τις εγκαταστάσεις της
τη διαφημιστική επικοινωνία της
την ιδιότητά της ως εργοδότη έναντι του προσωπικού της.

Χαρακτηριστικα Προιόντων
Ο Λήπτης της Ασφάλισης, αλλά και οι εξαρτημένες από αυτόν εταιρίες, ασφαλίζονται μέσα από το ευρύ φάσμα καλύψεων που προσφέρουμε.
Ο ορισμός του ασφαλισμένου καλύπτει επίσης κάθε προσωρινό ή μόνιμο εργαζόμενο, κάθε τωρινό ή παλαιότερο διευθυντή, εταίρο, συνεργάτη, νόμιμο εκπρόσωπο, ή υπεργολάβο, ο οποίος τελεί υπό την επίβλεψη του Λήπτη της Ασφάλισης ή οποιασδήποτε εκ των θυγατρικών του.
Παραδείγματα απαιτήσεων
α. Προσωρινοί εργαζόμενοι 
Για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών τους αρκετοί επαγγελματίες καταφεύγουν στη χρήση προσωρινού προσωπικού. Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολο να διασφαλίσει κανείς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από τους εργαζόμενους αυτούς με αποτέλεσμα η δυσαρέσκεια πελατών να οδηγήσει σε απαιτήσεις.
β. Υπεργολάβοι 
Οι υπεργολάβοι μπορεί να μην επιδεικνύουν την απαιτούμενη επιμέλεια και μπορεί να μην έχουν καν δική τους κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης. Επομένως είναι απαραίτητο να προστατευθούν οι επαγγελματίες από ζημίες οικονομικής φύσεως και φήμης εκ της ευθύνης του προστήσαντος, η οποία τους βαραίνει, όταν αναθέτουν έργα σε υπεργολάβους. 
γ. Διεθνής Εξυπηρέτηση 
Ένα και μόνο ασφαλιστήριο διασφαλίζει ότι όλες οι θυγατρικές εταιρίες του ασφαλισμένου καλύπτονται αυτόματα και επωφελούνται από το ίδιο επίπεδο προστασίας. Σε περίπτωση που εκ του νόμου απαιτείται τοπικό ασφαλιστήριο, η διεθνής μας παρουσία και εμπειρία μας επιτρέπει να συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, εκδίδοντας ασφαλιστήρια με λεκτικό που συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία.

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης παρέχει προστασία στους ασφαλισμένους μας όχι μόνο για απαιτήσεις από υπάρχοντες ή πιθανούς πελάτες τους, αλλά και από ανταγωνιστές σε περίπτωση κατηγορίας για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης, συκοφαντίας, απώλειας εγγράφων και άλλων κινδύνων που σχετίζονται με το κάθε επάγγελμα.
Παραδείγματα απαιτήσεων
α. Οικονομική απώλεια
Η διαφημιστική καμπάνια μεγάλης αεροπορικής εταιρίας που είχε ως στόχο την προώθηση της νέας εταιρικής της εικόνας, δεν παραδόθηκε έγκαιρα. Η διαφημιστική υποχρεώθηκε να καταβάλει μεγάλο ποσό προς αποκατάσταση της ζημίας.
β. Παραβίαση Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Μια παρόμοια έκδοση ενός μουσικού τραγουδιού χρησιμοποιήθηκε σε διαφημιστική καμπάνια. Ο μουσικός κατέθεσε αγωγή για ιδιοποίηση και προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας κατά του πελάτη ο οποίος στράφηκε κατά της διαφημιστικής εταιρίας.
γ. Συκοφαντική δυσφήμιση
Μια ευρωπαϊκή εφημερίδα δημοσίευσε ένα άρθρο κατά πρώην αστυνομικών. Οι εν λόγω αστυνομικοί άσκησαν αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της εφημερίδας και τους επιδικάσθηκε το ποσό των 178.000 Ευρώ.

Διαχείριση Εταιρικής Φήμης
Όταν εγείρεται απαίτηση έναντι του ασφαλισμένου, όχι μόνο υφίσταται απτή οικονομική απώλεια αλλά μπορεί να προκληθεί ζημία στην εταιρική του φήμη. Η AIG παρέχει στον ασφαλισμένο άμεση επικοινωνία με ειδικούς συνεργάτες που θα αναλάβουν τη διαχείριση της εταιρικής τους φήμης.
Παραδείγματα απαιτήσεων
α. Διαχείριση Εταιρικής Φήμης
Η αποκάλυψη ότι ένας από τους πρωτοπόρους παρόχους διαδικτυακών λύσεων παγκοσμίως αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, τράβηξε την προσοχή του διεθνούς Τύπου. Όταν ασκήθηκε σχετική αγωγή επαγγελματικής ευθύνης ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί αμέσως μία επικοινωνιακή στρατηγική η οποία θα ενημέρωνε υπεύθυνα όλους τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες, καθώς και τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την επίλυση του προβλήματος και τη δημιουργία μίας ανανεωμένης έκδοσης λογισμικού.

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης παρέχει νομική προστασία σε περίπτωση έγερσης απαίτησης. Τα νομικά έξοδα και το κόστος έρευνας μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλά, ακόμη και όταν δεν υπάρχει επιδίκαση αποζημίωσης ή δικαστική απόφαση κατά του ασφαλισμένου.
Στην AIG έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο χειρισμός της έρευνας και της υπερασπιστικής θέσης γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η κάλυψη αποκτά παγκόσμιες διαστάσεις, ορίζουμε τοπικούς ειδικούς στη δικαιοδοσία όπου προβάλλεται η αξίωση.
Το 2010 η AIG στην Ευρώπη χειρίσθηκε σημαντικό αριθμό αξιώσεων, για τις οποίες το κόστος υπεράσπισης και έρευνας υπερέβη το €1.000.000 πριν την οριοθέτηση οποιασδήποτε ευθύνης.
Επιπλέον αποζημιώνουμε το κόστος του ασφαλισμένου για την παράσταση σε δικαστήριο αναφορικά με μία απαίτηση. Οι ημερήσιες χρεώσεις για κάθε ημέρα κατά την οποία απαιτείται παράσταση στο δικαστήριο δίδονται ως επέκταση του ασφαλιστηρίου


Οι επαγγελματίες έχουν συχνά στη φύλαξη ή τον έλεγχό τους έγγραφα για τα οποία είναι νομικά υπεύθυνοι. Σε περίπτωση που αυτά καταστραφούν, απολεσθούν, υποστούν ζημία ή διαγραφούν, η κάλυψη δεν περιλαμβάνει μόνο την πλήρη αποζημίωση της οικονομικής ζημίας αλλά και του κόστους και των εξόδων για την αντικατάσταση και ανάκτηση των εγγράφων.
Παραδείγματα απαιτήσεων
α. Απώλεια εγγράφων
Οι λογιστικές εταιρίες διατηρούν σημαντικά έγγραφα των πελατών τους, ακόμα και τα ίδια τα λογιστικά τους βιβλία. Η απώλεια τους μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή προστίμων στον πελάτη τους, και μεγάλο κόστος για την αντικατάσταση τους.
β. Ευρύς ορισμός εγγράφων
Στην AIG δεν παρέχουμε μόνο κάλυψη για έγγραφα και φυσικά ντοκουμέντα, αλλά επίσης για αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικά ή ψηφιοποιημένα δεδομένα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για κάθε σύγχρονη εταιρία η οποίες εκτίθεται στον κίνδυνο απώλειας ή παραποίηση ηλεκτρονικών στοιχείων ή πληροφοριών των πελατών τους.

Στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον οι ενέργειες εξαπάτησης είναι ολοένα και πιο συχνές. Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης παρέχει σημαντικές καλύψεις στον ασφαλισμένο για κάθε ευθύνη που ενδέχεται να προκύψει από πράξεις εξαπάτησης εκ μέρους των εργαζομένων και τους απαλλάσσει από το οικονομικό βάρος αυτής της υπόθεσης. Η AIG έχει χειρισθεί τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
Υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων πελατών
Περίπτωση εικονικής τιμολόγησης
Απατηλή χειραγώγηση λογαριασμών πελατών
Ακατάλληλη ή παράνομη χρήση στοιχείων πιστωτικών καρτών πελατών
Τα παραπάνω είναι λίγα μόνο παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο ένας υπάλληλος μπορεί να προκαλέσει ζημία στους πελάτες του ασφαλισμένου, εκθέτοντάς τον σε απαίτηση αποζημίωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους μπορείτε να προστατεύσετε τους πελάτες σας, τα στελέχη της AIG είναι στη διάθεσή σας.


Πλεονεκτήματα
παρέχει ολοκληρωμένη λύση προσφέροντας κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από τη γενικότερη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, κ.λπ., και όχι μόνο από τη χρήση των εγκαταστάσεών της
αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση υπεράσπισης της ασφαλισμένης επιχείρησης έναντι καλυπτόμενων αξιώσεων, προσφέροντας έτσι ενεργή διαχείριση της απαίτησης από την Ασφαλιστική Εταιρία, χρησιμοποιώντας τη νομική γνώση και εμπειρία
παρέχει παγκόσμια κάλυψη των εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων και των εξαγωγών προϊόντων οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων Η.Π.Α., Καναδά & Αυστραλίας, αποζημιώνοντας με βάση το δίκαιο της χώρας όπου έχει εγερθεί η απαίτηση.

Καλύψεις
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων» της AIG προσφέρει κάλυψη των επιχειρήσεων έναντι αξιώσεων τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών και υλικών, περιουσιακών ζημιών, καθώς και αξιώσεων για προσβολή προσωπικότητας ή βλάβης από διαφήμιση.