Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Τί είναι η ασφάλιση ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥΤο ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφορών φορτίων ( γενικές αρχές ) βασίζεται στην απόλυτα καλή πίστη (UtmostGoodFaith) των συμβαλλομένων και δεν επιτρέπεται στον ασφαλιζόμενο να ζητήσει την κάλυψη κινδύνου ( είδη εμπορευμάτων που ασφαλίζονταιόταν γνωρίζει ότι έχει επέλθει ήδη ο κίνδυνος, όπως δεν επιτρέπεται και στον ασφαλιστή να καλύψει την μεταφορά και να εισπράξει ασφάλιστρο όταν γνωρίζει ότι η μεταφορά έληξε ομαλά, εκτός εάν ένα ανοικτό συμβόλαιο (OpenPolicy) είναι εν ισχύ. (τύποι ασφαλιστηρίων συμβολαίων )
Η ασφάλεια των εμπορευμάτων, κατά κινδύνων μεταφοράς, παίζει σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα να μεταφέρονται με μεγαλύτερη ευχέρεια εμπορεύματα, να αναλαμβάνονται με μεγαλύτερη άνεση εμπορικοί κίνδυνοι και να επεκτείνονται σημαντικά οικονομικές δραστηριότητες ανά τον κόσμο.
Η προστασία που παρέχεται από τις τυχόν ζημιές ή απώλειες, (πάντα με την προυπόθεση της νόμιμης διαδικασίας ασφάλισης), επιτρέπει σε όλους όσους ασχολούνται με το εμπόριο να αναλαμβάνουν με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά εμπορικούς κινδύνους και να επεκτείνουν σημαντικά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Για το λόγω αυτό, αν και δεν υπάρχει υποχρέωση για την ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, οι Τράπεζες που κυρίως χρηματοδοτούν το διεθνές εμπόριο, απαιτούν από τους πελάτες τους να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη που να προστατεύει τα συμφέροντα τους. Και στις περιπτώσεις όμως που οι Τράπεζες δεν χρηματοδοτούν μια συναλλαγή που απαιτεί μεταφορά εμπορευμάτων, η κοινή λογική και η σύνεση επιβάλλουν την ασφαλιστική προστασία, πόσο μάλλον όταν το κόστος είναι συνήθως ένα μικρό ποσοστό της εμπορικής αξίας των πραγμάτων.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΡΗΤΡΕΣ)

Ρήτρα Α : καλύπτει τα εμπορεύματα «Κατά Παντός Κινδύνου» που σημαίνει ότι καλύπτει όλους τους κινδύνους!Kίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν κατά την μεταφορά του εμπορεύματος, που θα οφείλονται σε κάποιο έκτακτο γεγονός που μπορεί να επηρεάσει ποσοτικά ή ποιοτικά το εμπόρευμα, εκτός αυτών που αποτελούν εξαίρεση.

Ενδεικτικά καλύπτονται οι ζημίες από:

-Πρόσκρουση,
-σύγκρουση,
-ανατροπή,
-πυρκαγιά,
-κλοπή,
-επί έλαττον παράδοση,
-κακόβουλη πράξη,
-πειρατεία, σεισμό,
-έκρηξη,
-κεραυνό,
-διαβροχή κ.λ.π.
εκτός από τους κινδύνους που ρητά εξαιρούνται από τη ρήτρα ή το συμβόλαιο.
Με επιπλέον ασφάλιστρο μπορεί να συμφωνηθεί και η κάλυψη ζημίας από πόλεμο (μόνο για τα θαλάσσια ταξίδια), ζημίες από απεργούς,τρομοκράτες.


Ειδικά για φρούτα καλύπτεται η ποιοτική αλλοίωση που προκύπτει από συνεχή διακοπή λόγω βλάβης του ψυκτικού μηχανήματος για 10 ή 8 ώρες.
Προσοχή: Δεν καλύπτεται το ελάττωμα που θα προέλθει από :-τη φύση του εμπορεύματος,
-την ακατάλληλη συσκευασία,
-στοιβασία,
-διακοπή ψυκτικού.
Γενικότερα δεν καλύπτεται η κακή ποιότητα του προϊόντος χωρίς να υπάρχει αιτία (π.χ. διακοπή ψυκτικού).

Ρήτρα Β καλύπτει πρόσθετα προς την ρήτρα «C»:
-Σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό,
-Παράσυρση του εμπορεύματος από τα κύματα,
-Εισροή θαλάσσιου ή γλυκού νερού στο μεταφορικό μέσο ή στο εμπορευματοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουμένης της βροχής,
-Ολική απώλεια του φορτίου κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης.

Ρήτρα C : Καλύπτονται οι ζημίες από
-πρόσκρουση,
-σύγκρουση,
-ανατροπή,
-πυρκαγιά κ.λ.π.
Βασικές εξαιρέσεις του συμβολαίου π.χ. είναι ο δόλος του ασφαλισμένου, η φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, το ίδιο ελάττωμα, ακατάλληλη συσκευασία καιστοιβασία κ.λ.π

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

Η ασφάλεια μεταφορών καλύπτει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια μεταφοράς ενός φορτίου με δημοσίας χρήσεως μέσα μεταφοράς, είτε αφορά εξαγωγές είτε εισαγωγές είτε εσωτερική διακίνηση.Ανάλογα με τη συμφωνία που θα γίνει μεταξύ αγοραστή και πωλητή ένας από τους δύο υποχρεούται να ασφαλίσει τα εμπορεύματα.
Όταν ασφαλίζεται ένα εμπόρευμα από τον εξαγωγέα με πληρωμένο και το ναύλο η εξαγωγή χαρακτηρίζεται ως C.I.F. (cost, insurance, freight), ενώ χωρίς το ναύλο C.I. (cost & insurance).Στη δική σας περίπτωση που δεν προκαταβάλλεται η αξία του εμπορεύματος έχετε συμφέρον να ασφαλίζετε εσείς τα εμπορεύματά σας για να αποζημιωθείτε από τη δική σας Ασφαλιστική Εταιρεία.
(διεθνείς εμπορικοί όροι )

ZHMIA

Σε περίπτωση που παραληφθεί το εμπόρευμα με ζημία που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και είναι καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριο, ο παραλήπτης απαραίτητα πρέπει να σημειώσει παρατήρηση πάνω στη φορτωτική που θα προσυπογράφεται από τον οδηγό του οχήματος και τη μεταφορική εταιρεία.
Ο ασφαλιζόμενος αποστέλλει αναγγελία ζημίας και η Ασφαλιστική Εταιρεία ανάλογα με το είδος και ύψος της ζημίας αναθέτει σε πραγματογνώμονα την εκτίμηση της ζημίας.
Στη συνέχεια υποβάλλεται η σχετική διαμαρτυρία προς τη διαμεταφορική / μεταφορική εταιρεία και συλλέγονται τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση του φακέλου της ζημίας.