Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Ασφάλιση Μεταφερόμενου φορτίου - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Ο Κλάδος Μεταφορών είναι ο πιο παλιός κλάδος όπου διαπιστώθηκε η πρώτη μορφή ασφάλισης σε κανόνες ασφαλιστικού κινδύνου και ο κλάδος που ασφαλίζει τις ζημιές ή απώλειες των μεταφερομένων εμπορευμάτων έναντι κινδύνων που πιθανόν θα συμβούν κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους.
Ασφαλίζονται όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, όπως μηχανήματα, ανταλλακτικά, πρώτες ύλες, χρεόγραφα και λοιπές αξίες, τρόφιμα κ.α. που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα μέσα μεταφοράς (χερσαία, εναέρια, θαλάσσια μέσα).

Η ασφάλιση κατά κινδύνων μεταφοράς είναι μια σύμβαση μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και του ασφαλισμένου, με την οποία η πρώτη υποχρεούται να αποζημιώσει τις πραγματικές ζημιές ή απώλειες των ασφαλιζομένων εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους (εισαγωγές, εξαγωγές, εσωτερικές διακινήσεις) έναντι τμήματος ασφαλίστρου που καταβάλλεται από τον ασφαλιζόμενο στην ασφαλιστική εταιρία και το οποίο έχει συμφωνηθεί πριν την έναρξη της μεταφοράς. Όπως όλες οι ασφαλίσεις κατά ζημιών έτσι και ο Κλάδος Μεταφορών σκοπό έχει την αποκατάσταση της ζημιάς, να επαναφέρει δηλαδή τον ασφαλιζόμενο στην οικονομική κατάσταση που ήταν πριν την επέλευση της ζημιάς.

Το συμβόλαιο ασφάλισης είναι σύμβαση αποζημιώσεως σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας έναντι κινδύνων που αναλαμβάνει ο ασφαλιστής κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου ταξιδιού και στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές, στο έννομο συμφέρον και την καλή πίστη.
Έννομο συμφέρον για ασφάλιση, έχει ο πωλητής ή ο αγοραστής ή ο δανειστής ή όποιος έχει ζημιωθεί σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του εμπορεύματος. Εάν δεν αποδεικνύεται η σχέση αυτή, τότε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι άκυρο.


 (αρχικό άρθρο)