Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Σημαντικά φορολογικά θέματα της τελευταίας περιόδου που πρέπει να γνωρίζετεΌπως γνωρίζουμε η περίοδος των τελευταίων μηνών —και όχι μόνο— ήταν αρκετά επιβαρυμένη από πληθώρα νόμων, πολυνομοσχεδίων, αποφάσεων και εγκυκλίων καθώς είχαν δημοσιευθεί εκτός των άλλων και αρκετά ενδιαφέροντα άρθρα, επισημάνσεις, κ.λπ. στον ιστότοπο www.taxheaven.gr

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1129906 ΕΞ 2017 Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φυσικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

 
Φορολογία εισοδήματος


(Νέο) Άρθρα Επιμερισμός φόρου εισοδήματος μεταξύ συζύγων

(Νέο) Πως προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων

(Νέο) Οι οδηγίες για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών (CCCTB)

(Νέο) Φορολογικός χειρισμός των τόκων κατασκευαστικής περιόδου που ενσωματώνονται στο κόστος κατασκευής του παγίου - ΣΟΛ Α.Ε.

(Νέο) Δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο τα ποσά που καταβάλλονται ως υποτροφίες για την εκτέλεση ερευνητικών έργων ή προγραμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4386/2016

 ΣτΕ 2273/2015 Εκπτωση δαπανών. Έκπτωση Γενικών εξόδων διαχείρισης με τον ΚΦΕ ν. 2238/1994

 Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1082549 ΕΞ 2017 Φορολογική μεταχείριση των ποσών που επιστρέφονται στους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας, κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back), συνεπεία περικοπών δαπανών, μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών

 Προθεσμία υποβολής ανακλητικής δήλωσης και παραγραφή αξίωσης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος

 Η ενοικίαση σπιτιού μέσω Airbnb

 Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών οι οποίες δεν συνεκκαθαρίζονται με τις τακτικές αποδοχές

 Ακατάσχετα τα χρηματικά έπαθλα της λοταρίας του Υπ. Οικονομικών

 Ο παραλογισμός του μη συμψηφισμού παρακρατούμενων φόρων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις

Τέλος επιτηδεύματος-Καταβολή φόρου εισοδήματος-Χρόνος καταβολής δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων-Εκκαθάριση δηλώσεων κατ' επάγγελμα αγροτών - Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4484/2017

 Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης - Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος

Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου

Το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο της Α.Α.Δ.Ε. με ερωτήσεις-απαντήσεις σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2017)

 


Εξόφληση μισθοδοσίας και δαπανώνΗ μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών

Πως πρέπει να γίνεται η καταβολή της μισθοδοσίας από 1.6.2017 και μετά

Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όλα όσα ισχύουν μέσα από χρηστικούς πίνακεςΈκπτωση δαπανών
(Νέο) Άρθρα Οδηγός έκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών (Επικαιροποίηση μέχρι και το ν. 4485/2017)

(Νέο) ΣτΕ 2476/2016 Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των μη κερδοσκοπικού σκοπού νομικών προσώπων

(Νέο) ΣτΕ 2477/2016 Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των μη κερδοσκοπικού σκοπού νομικών προσώπων με τον ΚΦΕ 2238/1994

 Τέλη διαφήμισης - Χρόνος και προϋποθέσεις έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα

Ποιες ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και ποιες όχι

Ο χρόνος έκπτωσης δαπάνης από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας - Τι δεν θεωρείται ως συνεχιζόμενη υπηρεσία και οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του εισοδήματος από συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται στην επόμενη χρήση

Χαρακτηρισμός δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για τις ανάγκες του άρθρου 22Α του Κ.Φ.Ε.

Φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών, που προκύπτουν από την αποτίμηση καταθέσεων σε Ξένο Νόμισμα - ΣΟΛ Α.Ε.Φορολογία κατοίκων εξωτερικού


(Νέο) ΔΕΔ - Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και υποβολή ξεχωριστής δήλωσης με τη σύζυγο. Αποδοχή με βάση την απόφαση του ΣτΕ

ΣτΕ 1215/2017 Σύζυγοι με ξεχωριστή κατοικία. Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα παρότι είναι παντρεμένη με φορολογούμενο που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη ξεχωριστής κατοικίας μπορεί να αντιμετωπιστεί για τις ανάγκες υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος —και μόνο γι΄αυτές— ως διακοπή της έγγαμης συμβίωσης αποδεικνυόμενη από το γεγονός ότι ο σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού

Μέρος 3ο: Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται;

Μέρος 2ο: Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται; Οι κρίσιμοι κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση

Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται; Οι κρίσιμοι κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση


 

Λοταρία αποδείξεων

 ΠΟΛ 1161 - Η λοταρία των αποδείξεων
Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών


(Νέο) Μόνο για τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών λαμβάνουμε στοιχεία από τις ελβετικές τράπεζες

(Νέο) Η ΑΑΔΕ έχει παραλάβει και ελέγχει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία από την ανταλλαγή πληροφοριών για το 2016

(Νέο) Η φοροαποφυγή από ελληνικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία και το ενδεχόμενο υπογραφής διμερούς συμφωνίας για ανταλλαγή πληροφοριών στη συνάντηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με την ομόλογό του της Βουλγαρίας

 Κατάλογοι των Δηλωτέων Δικαιοδοσιών έναντι της Ελλάδας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών κατά το έτος 2017

 Από πότε θα εφαρμοστεί ανά περιοχή η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών

 Ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών με τις ΗΠΑ - Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την κύρωση της συμφωνίας

 Α.Α.Δ.Ε.: Υπογραφή συμφωνίας με Η.Π.Α. για την ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα

 Νέες υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών για τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Κατατέθηκε σχέδιο νόμου για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα

 Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου στις Τράπεζες για την αποστολή των στοιχείων στην ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

 Οι χώρες με τις οποίες θα αρχίσει να ισχύει η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών το 2017 και το 2018

 Εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών - Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί

 Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών - Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ομίλων και ποια στοιχεία πρέπει να παρέχουν κάθε χρόνοΘέματα ΚΦΔΠρόστιμα - Ποινές - Παραγραφή


Παραγραφή - Απόφαση ΣτΕ


(Νέο) Άρθρα Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων - Διατήρηση βιβλίων - Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων (ν. 4446/2016)

(Νέο) «Επί της ουσίας» - Δείτε την μαγνητοσκοπημένη εκπομπή «Απαντήσεις σε θέματα παραγραφής και ελέγχων»

Αρχή της αναλογικότητας και διάρκεια της παραγραφής διοικητικών παραβάσεων

Παραγραφή, η επόμενη μέρα

Παραγραφών... συνέχεια

Αυτή είναι η απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα της παράτασης της παραγραφής

Οι βασικοί κανόνες παραγραφής και η άρνηση του ΣτΕ να δώσει παράταση στις παρατάσειςΠρόστιμα - Ποινές - Έλεγχοι  - Είσπραξη δημοσίων εσόδων(Νέο) Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1080206 ΕΞ 2017 Αναστολή πλειστηριασμών με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής

(Νέο) Πρόστιμο απώλειας στοιχείων

(Νέο) Στη χώρα μας συμβαίνουν κι αυτά - Φόρος μεταβίβασης για ακίνητο που δεν αποκτήθηκε

(Νέο) ΔΕΔ - Μεταφορά ζημιάς που αναγνωρίσθηκε από τον έλεγχο - Μείωση κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών και μεταφορά φορολογικής ζημιάς

(Νέο) Αυτή είναι η απόφαση του ΣτΕ για τις δηλώσεις πόθεν έσχες

(Νέο) Νέες διευκρινίσεις και οδηγίες για τις εκκρεμείς προτεραιοποιημένες υποθέσεις ελέγχων ή ερευνών

 Άρειος Πάγος 1165/2016 Εξωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος και ποινική ευθύνη νομίμου εκπροσώπου για την μη καταβολή φόρου

 Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1125447 ΕΞ 2017 Ποινικό αδίκημα η καθυστέρηση καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο άνω των 100.000 ευρώ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών

 Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1125447 ΕΞ 2017 Ποινικό αδίκημα η καθυστέρηση καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο άνω των 100.000 ευρώ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών

 Η απόφαση της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν εντός του 2017

 Έλεγχοι που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017 από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. - Προτεραιοποίηση και ολοκλήρωση ερευνών

 Τα νέα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. για παραβάσεις της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

 Τι ισχύει για την κατάσχεση σε κοινό λογαριασμό

 Δ.ΕΙΣΠΡ. A1083405 ΕΞ 2017 Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί - Ρυθμίσεις οφειλών

 Άρθρα Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κατασχέσεις). Ακατάσχετα ποσά, όρια και περιπτώσεις, αναστολή, άρση επιβληθεισών κατασχέσεων, συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Ποιες χρήσεις θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα από την Α.Α.Δ.Ε.

 ΣτΕ 845/2017 Η αξίωση του φορολογουμένου για επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει καταβάλει βάσει δηλώσεώς του. Ανάκληση δήλωσης. Πότε ισχύει η τριετής παραγραφή της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 2362/1995

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των έγγαμων φορολογούμενων

Τέλη χαρτοσήμου σε προκαταβολές μισθών που συμψηφίζονται πέραν του μηνός

Δυνατότητα κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, σε περίπτωση πίστωσης αναδρομικών αποδοχών
 
Η παραγραφή στο τέλος χαρτοσήμου

Ο παραλογισμός του μη συμψηφισμού παρακρατούμενων φόρων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις

Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2016

  Δεν επιβάλλεται ΦΣΚ κατά την μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.

Πρόστιμο για παραβίαση ΦΗΜ σε ΤΑΞΙ

Μη επιβολή προστίμου για την κατοχή δύο ΑΦΜ από αμέλεια

Προσοχή! Πως μπορεί να επιστραφεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε επί του τεκμαρτού εισοδήματος

Άρνηση Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Δ. για διόρθωση τόκων σε φορολογική δήλωση

Πρόστιμο υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε2 από 1.1.2014 και μετά

Φοροδιαφυγή κατ εξακολούθηση για μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολή του φόρου. Μετατροπή ποινής σε χρηματική.

Μη επιβολή προστίμου για διόρθωση εκπρόθεσμης αρχικής πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας

Ερμηνεία του άρθρου 18 του Κ.Φ.Δ. - Η εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου και όχι μέχρι την έκδοση αυτής

Επιβολή χαρτοσήμου από ΔΟΥ σε μεγάλο υπόλοιπο προμηθευτή.

Περίπου χίλιες ενδικοφανείς προσφυγές κατατέθηκαν στη ΔΕΔ για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016. Γιατί απορρίφθηκε σχεδόν το σύνολο αυτών

100 ευρώ το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή κατάστασης συμφωνητικών

Η εκπρόθεσμη δήλωση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ)

Και με τη «βούλα» της ΔΕΔ χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΜΥ

Χωρίς πρόστιμο και η εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για διαγραφή συζύγου

Χωρίς πρόστιμο η εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN

Οδηγός για τις κατασχέσεις, τα όρια προστασίας μισθών καθώς για την διαδικασία των πλειστηριασμών.

ΠΟΛ 1102/2017 - Η διαδικασία για την εφαρμογή της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και της επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης

Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων - Λύση για εκατοντάδες συναδέλφους

Πρόστιμο απώλειας ταμειακής μηχανής - Πως μπορεί να ακυρωθεί το πρόστιμο

Ανακριβείς οι πιστωτικές δηλώσεις Φ.Π.Α. περιόδων που έπονται μιας ανακριβούς δήλωσης Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.(Νέο) ΔΕΕ Υπόθεση C-404/16 Βάση επιβολής του φόρου – Μείωση σε περίπτωση ακυρώσεως, καταγγελίας ή λύσεως – Μείωση της βάσεως επιβολής του φόρου στην περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής – Διάκριση – Καταγγελία συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων

(Νέο) ΔΕΕΦ A 1072605 ΕΞ 2017 Απαλλαγή από ΦΠΑ στον εφοδιασμό πλοίων

(Νέο) Δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ μετά την πάροδο παραγραφής από την παράδοση του αγαθού στην περίπτωση που η χρέωση του ΦΠΑ έγινε μεταγενέστερα

(Νέο) Έκπτωση ΦΠΑ αγαθών και δαπανών από υπόχρεο ο οποίος δεν ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο ΦΠΑ

 ΠΟΛ.1149/2017 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την αντιμετώπιση από πλευράς Φ.Π.Α. της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος

 Το νέο «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής» από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση

 Η εγκύκλιος για την απόδοση του ΦΠΑ από τον λήπτη σε ορισμένα ηλεκτρονικά αγαθά

 Συντελεστές ΦΠΑ και όρια ένταξης των επιχειρήσεων στο Φ.Π.Α. στην Ε.Ε. όπως ισχύουν σήμερα

 Επιστροφή ΦΠΑ - Παράταση σε εύλογη προθεσμία - Διεκδίκηση τόκων υπερημερίας σε περίπτωση υπερβολικής καθυστέρησης

 Αλλάζουν όλα στο ΦΠΑ - Προς κατάργηση το VIES - Πως θα είναι το νέο οριστικό σύστημα που θα ισχύει σε όλη την Ευρώπη

 ΣτΕ - Ο Φ.Π.Α. κόστους οικοδομής από επιχείρηση απαλλασσόμενη του Φ.Π.Α.

Έλλειμμα Φ.Π.Α. - 28,3% στην Ελλάδα - Σε 152 δις ανέρχονται τα διαφυγόντα έσοδα των χωρών της Ε.Ε. το 2015

Άρθρα (Upd) Έκτακτη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Προθεσμίες υποβολής και καταβολής του φόρου, χρήσιμες πληροφορίες.

'Εκπτωση ΦΠΑ για δωρεάν υπηρεσίες κατασκευής ή αναβαθμίσεως ακινήτου κυριότητας τρίτου.

Έκπτωση Φ.Π.Α. αγαθών και δαπανών από υπόχρεο ο οποίος δεν ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο Φ.Π.Α.

Έκπτωση του φόρου εισροών - Εταιρία συμμετοχών που παρέχει υπηρεσίες στις θυγατρικές της χωρίς αντάλλαγμα

Άρθρα (Upd) Έκτακτη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Προθεσμίες υποβολής και καταβολής του φόρου, χρήσιμες πληροφορίες.

Από 1.8.2017 η απόδοση του Φ.Π.Α. από τον αγοραστή σε παραδόσεις ηλεκτρονικών συσκευών - Διευκρινίσεις για τους συντελεστές Φ.Π.Α. ορισμένων αγαθών από 1.7.2017

  Προσδιορισμός μη εκπιπτόμενου Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις χαρτοσήμου της υπομίσθωσης τμήματος ακινήτου, ενώ η αρχική μίσθωση είχε υπαχθεί εξολοκλήρου στις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 2859/2000 Φ.Π.Α.

 ΔΕΕ - Δεν απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., ως ενδοκοινοτική απόκτηση, η παράδοση αγαθού σε τριγωνική συναλλαγή όταν κατά την πρώτη παράδοση δεν υπάρχει φυσική διακίνηση του αγαθού σε άλλο κράτος μέλος

 ΔΕΕ - Στο καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του ΦΠΑ ως «μεταχειρισμένα αγαθά» τα εξαρτήματα αυτοκινήτων οχημάτων

 Προσοχή - Έως 31.8.2017 η γνωστοποίηση εκπτώσεων λόγω τζίρου

 Τα αγαθά που επιστρέφουν στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. από 1.7.2017

 Φ.Π.Α. ανεξόφλητων τιμολογίων - Πρέπει οι επιχειρήσεις να προχρηματοδοτούν το κράτος στις περιπτώσεις που δεν εισπράττουν το Φ.Π.Α. από τον αντισυμβαλλόμενο;

 Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιστροφή ΦΠΑ χωρίς έλεγχο σε ορισμένες επιχειρήσεις

Έννοια του όρου «πρώτη εγκατάσταση» για την επιβολή Φ.Π.Α. στα ακίνητα

Η εγκύκλιος με τις τελευταίες αλλαγές στο Φ.Π.Α. με τον ν. 4472/2017Ε.Λ.Π.(Νέο) Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1180 ΕΞ 19.6.2017 Πρακτορεία ταξιδίων

(Νέο) Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1125 ΕΞ 30.5.2017 Λογιστικός χειρισμός διαγραφής απαίτησης λόγω υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

(Νέο) Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1435 ΕΞ 12.7.2017 Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση

(Νέο) Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1449 ΕΞ 12.7.2017 Ιδιοπαραγωγή Ά υλών

(Νέο) Αντιμετώπιση στα πλαίσια των ΕΛΠ ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων, για τα οποία έχει προαποφασισθεί η πώλησή τους, μετά από προκαθορισμένο διάστημα χρήσης - ΣΟΛ Α.Ε.

(Νέο) Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας από τα καταστήματα εστιάσεως

 Λογιστική αντιμετώπιση μεταβολής της ωφέλιμης ζωής παγίων - ΣΟΛ Α.Ε.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1065 ΕΞ 19.6.2017 Απεικόνιση δαπανών συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών

 Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 903 ΕΞ 11.5.2017 Πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής

 αριθ. πρωτ.: 811 ΕΞ 11.5.2017 Αυθεντικότητα τιμολογίου που εκδίδεται από excel

 Άρθρα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - Υποδείγματα Προσαρτήματος για: α) «Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, β) «Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και γ) «Μικρές οντότητες»

  Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση πιστωτικών τιμολογίων για claw back

  Χρόνος προσκόμισης του τιμολογίου στο Δημόσιο από τους ελ. επαγγελματίες

Νέο νομοσχέδιο για αυθαίρετα


(Νέο) Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4495/2017 -Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις - Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Taxheaven

(Νέο) Τα νέα παράβολα και πρόστιμα για τα αυθαίρετα - Μειώσεις και κοινωνικά κριτήρια

 Οι νέες διατάξεις για τη ρύθμιση αυθαίρετων - Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών

 Νέα παράταση για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων

 Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου με τις νέες διατάξεις

 «Φρένο» στις μισθώσεις ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές που δεν έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί
Νομοσχέδιο για υπαίθριο εμπόριο


 Ριζικές αλλαγές στο υπαίθριο εμπόριο - Κατατέθηκε νέο νομοσχέδιο στη Βουλή

 Οι αλλαγές στους αναπτυξιακούς νόμους με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
Νομοσχέδιο για εργασιακά - ασφαλιστικό  - (Νόμος 4488/2017)
 Διευκρινίσεις για τις αλλαγές στην υποβολή των εντύπων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Οι αλλαγές στην υποβολή των εντύπων στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» - Πίνακας με παραδείγματα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για τα εργασιακά. Ποιες αλλαγές ισχύουν από σήμερα

Οι βασικότερες αλλαγές σε «ΕΡΓΑΝΗ» και Ε.Φ.Κ.Α. και η έναρξη ισχύος τους

Ε. Αχτσιόγλου: «Η διαταγή πληρωμής για διεκδίκηση δεδουλευμένων δεν θα ισχύει για εργαζομένους σε Α.Ε.»

Ε. Αχτσιόγλου: Διευκρινίσεις σχετικά με τα οικοδομικά έργα, τις υπερωρίες και το κλείσιμο των επιχειρήσεων

Η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για το πολυνομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας

Αχτσιόγλου - Διευκρινίσεις σχετικά με τα Οικοδομικά έργα τις υπερωρίες και το κλείσιμο των επιχειρήσεων.

Με sms οι υπερωρίες στο «ΕΡΓΑΝΗ»

Αναλυτικά όλες οι νέες υποχρεώσεις στο ΕΡΓΑΝΗ με το νέο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας

Η διακοπή λειτουργίας επιχείρησης και άλλες κυρώσεις για σοβαρές εργατικές παραβάσεις που προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο

Επιδότηση ανεργίας και σε περιπτώσεις μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας εκ μέρους του εργοδότη

Τι θα ισχύει από 1.1.2017 για την ασφάλιση των Aιρετών με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Οι διατάξεις για τους ΑμεΑ που προβλέπονται στο νομοσχέδιο του Υπ.εργασία

Οι σημαντικότερες αλλαγές στον ΕΦΚΑ βάσει του νέου νομοσχεδίου

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στα εργασιακά και το ασφαλιστικό. Αναλυτικά όλες οι αλλαγές που προβλέπει


 Άλλα νομοσχέδια - Νόμοι(Νέο) Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4494/2017 με διατάξεις σχετικές με τις Ένοπλες Δυνάμεις - Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Taxheaven

(Νέο) Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4493/2017 σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για την εφαρμογή FATCA - Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Taxheaven

(Νέο) Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4492/2017 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» - Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Taxheaven

Ν. 4491/2017 - Δημοσιεύθηκε ο νόμος για την ταυτότητα φύλου. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Taxheaven

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4489/2017 - Άμεση επιστημονική κωδικοποίηση σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται

Ο νόμος 4485/2017 και οι αλλαγές στο αρχείο του κόμβου

 Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4486/2017 - Άμεση επιστημονική κωδικοποίηση σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται

Δημοσιεύθηκε και ο νόμος 4487/2017 - Άμεση επιστημονική κωδικοποίηση σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4484/2017 - Άμεση επιστημονική κωδικοποίηση σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται

Άρθρα Οι σημαντικότερες διατάξεις και αλλαγές του νόμου 4484/2017 - Άτυπη κωδικοποίηση

Οι αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος, στη φορολογία εισοδήματος, στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., στον Κώδικα Κληρονομιών, στα ανασφάλιστα κ.λπ. με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Ποια αγαθά αλλάζουν συντελεστή Φ.Π.Α. με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Διευρύνεται το ακατάσχετο και σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος αλλά και σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού χρήματος

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο με αλλαγές σε Φ.Π.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., Α.Α.Δ.Ε., ΕΝ.Φ.Ι.Α., δόσεις φόρου νομικών προσώπων, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

Δημιουργείται Μητρώο για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων

Διαρκής Επιτροπή στο Υπ.Οικ για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων

Τροποποιητικές δηλώσεις για τους κωδικούς 037-038 από 01.08 μέχρι 31.10, ημερομηνίες πληρωμής ΕΝ.Φ.Ι.Α., απαλλαγή από το φόρο κερδών από τη λοταρία - Υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή Φ.Π.Α.

Υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου εκκαθάρισης για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αγροτικό συνεταιρισμό για λογαριασμό μέλους του, μη φυσικού προσώπου

Κατάθεση τροπολογίας: Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών - Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτικών συνεταιρισμών

Αικ. Παπανάτσιου - Εξηγήσεις για όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν


Εργατικά - ασφαλιστικάΑσφαλιστικά-συνταξιοδοτικά


(Νέο) Oλόκληρο το σχέδιο για τις ρυθμίσεις των δανειοληπτών τέως ΟΕΚ

(Νέο) ΑΚΑΓΕ: Διευκρινίσεις για την ασφάλιση απασχολούμενων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, κλπ

(Νέο) Τι αλλάζει στη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

(Νέο) Ασφαλιστική τακτοποίηση κατά το χρόνο επίσχεσης εργασίας

(Νέο)Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 για δικηγόρους, ιατρούς, μηχανικούς και τ. ΟΓΑ

(Νέο) Η επιδότηση μετατροπής συμβάσεων με «μπλοκάκι» σε εξαρτημένη εργασία - Από σήμερα οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ

(Νέο) Παράταση στους πίνακες προσωπικού - Στο ΦΕΚ η απόφαση

(Νέο) Παράταση για τους πίνακες προσωπικού μέχρι 15 Νοεμβρίου

(Νέο) Εικοσαετής η παραγραφή από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ

(Νέο) Ασφαλιστική τακτοποίηση κατά την επίσχεση εργασίας

(Νέο) Διευκρινίσεις για τη διαδοχική ασφάλιση με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ

 Άρειος Πάγος 78/2016 Υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α. εργαζομένων σε ημεδαπή Α.Ε.

 Όλες οι λεπτομέρειες για την επιδότηση εργοδοτών που απασχολούν μπλοκάκια

 Όλα τα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση των ανέργων. Αναλυτικές πληροφορίες

 Από 01/09/17 στον Ε.Φ.Κ.Α. οι εκπαιδευτικοί σε ΚΕΚ, ΙΕΚ κ.λπ. - «Τέλος» το ΑΚΑΓΕ

 Έως και 28% η αύξηση των εισφορών με το νέο τρόπο υπολογισμού από το 2019 και μετά

 Άρειος Πάγος 250/2016 Καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α. Ποινική ευθύνη εργοδότη και εν προκειμένω Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Ε.

 Ωράριο λειτουργίας υποκαταστημάτων Ε.Φ.Κ.Α. κατά την 20η Σεπτεμβρίου 2017

 ΕΦΚΑ - Οι αναδρομικές εισφορές/διαφορές δεν θα επιβαρύνονται με επιτόκιο καθυστέρησης εφόσον εξοφλούνται έως την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής κάθε τρέχουσας εισφοράς

 Ασφαλιστικές εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. επιβάλλονται τόσο στους κατόχους ψιλής κυριότητας όσο και στους κατόχους επικαρπίας μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών

Για ποιους ασφαλισμένους δεν θα καταβληθούν τα είκοσι ευρώ για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων

Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων ( Ε.Λ.Π.Κ.)

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αναπηρικές συντάξεις από το Υπουργείο Εργασίας

Διευκρινίσεις για την εκ περιτροπής εργασία

Επίδομα αδείας και δώρα εορτών για το οικόσιτο προσωπικό που αμείβεται με εργόσημο

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης - Εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης - Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας

Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης

Μέχρι 31/7 χωρίς κυρώσεις οι Α.Π.Δ. (1-5/2017) για τους έμμισθους δικηγόρους (Ε.Φ.Κ.Α.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 27/2017 Παράλληλη ασφάλιση κατ' εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16Εργατικά
 


(Νέο) Άρειος Πάγος 1227/2017 Συνήθεις αποδοχές, ταυτιζόμενες εννοιολογικά με τις τακτικές αποδοχές, με βάση τις οποίες υπολογίζονται οι αποδοχές και το επίδομα αδείας, καθώς και τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και εξευρίσκεται το ωρομίσθιο και η προσαύξηση για την παρεχόμενη υπερωριακή εργασία, νοούνται ο συμβατικός ή νόμιμος μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργοδοτική παροχή, σε χρήμα ή σε είδος, που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της συμβάσεως εργασίας, με την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερά και μόνιμα ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας

(Νέο) Άρειος Πάγος 909/2017 Επί αξιώσεων απολυθέντος εργαζομένου για την καταβολή οφειλομένων αποδοχών, επιδομάτων κλπ, μόνη η έλλειψη διαμαρτυρίας αυτού για τη μη καταβολή τους κατά το χρόνο που παρείχε την εργασία του στον εναγόμενο εργοδότη δεν δικαιολογεί τη δημιουργία εύλογης πεποίθησης στον τελευταίο ότι δεν προτίθεται ν’ ασκήσει τις αξιώσεις αυτές

(Νέο) Yπόθεση C‑200/16 Μεταβιβάσεις επιχείρησης ή εγκατάστασης – Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων – Υποχρέωση ανάληψης των εργαζομένων από τον διάδοχο – Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας από επιχείρηση – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών – Ανάθεση της σύμβασης σε άλλη επιχείρηση – Μη ανάληψη του προσωπικού – Εθνική διάταξη η οποία εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της έννοιας της “μεταβίβασης επιχείρησης ή εγκατάστασης” την απώλεια πελάτη εκ μέρους οικονομικού φορέα λόγω της ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε άλλον οικονομικό φορέα

(Νέο) Άρθρα Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Νοεμβρίου - Τι ισχύει για όσους εργαστούν Κυριακές

(Νέο) Άρειος Πάγος 1174/2017 Οικειοθελείς παροχές εργοδότη. Διάκριση όταν η παροχή χορηγείται με την «επιφύλαξη ελευθεριότητας» και με «ρήτρας ανακλήσεως». Η διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων έγκειται στο ότι στην πρώτη («επιφύλαξη ελευθεριότητας») δεν γεννιέται αξίωση του εργαζόμενου για να λάβει την παροχή, ενώ στη δεύτερη («ρήτρα ανακλήσεως») γεννιέται τέτοια αξίωση, η οποία απόλλυται για το μέλλον, μετά την άσκηση του δικαιώματος ανακλήσεως

(Νέο) Πρόσθετη αμοιβή σε περίπτωση παροχής από τον εργαζόμενο πρόσθετης εργασίας

(Νέο) Επίδομα αδείας και δώρα εορτών για το οικόσιτο προσωπικό που αμείβεται με εργόσημο

(Νέο) Το καθεστώς εργασίας των αποσπασμένων εργαζομένων στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος

 Άρειος Πάγος 935/2017 Διευθύνοντες υπάλληλοι. Εξαιρείται ο διευθύνων υπάλληλος και από την προστασία των διατάξεων που προβλέπουν την αυτούσια χορήγηση της ετήσιας άδειας αναπαύσεως

 Άρειος Πάγος 313/2017 Αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης

Υπόθεση C-429/16 Έννοια των απολύσεων – Εξομοίωση προς τις απολύσεις των λήξεων της συμβάσεως εργασίας με πρωτοβουλία του εργοδότη – Μονομερής μεταβολή από τον εργοδότη των όρων εργασίας και αμοιβής – Προσδιορισμός της “βουλήσεως” του εργοδότη να προβεί σε απολύσεις

 ΣτΕ 432/2017 Φορολογικές παραβάσεις και λήψη των προβλεπόμενων μέτρων της παρ 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (δέσμευση καταθέσεων, απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων κλπ) από την φορολογική διοίκηση. Τα μέτρα αυτά εφόσον δεν είναι δυσανάλογα προς τον προαναφερόμενο σκοπό τους, επιτρεπτώς επιβάλλονται σε σχέση με αποδιδόμενες παραβάσεις που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της θέσπισης της ανωτέρω ρύθμισης, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, η οποία δεν προστατεύει τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας από τη λήψη τέτοιων μέτρων εξασφάλισης της πληρωμής των οφειλών τους και του δημοσίου συμφέροντος

 ΣτΕ 2151/2017 Το ύψος του προστίμου 10.549,44 ευρώ για την αδήλωτη εργασία δεν αντίκειται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητος

 Άρειος Πάγος 877/2017 Καταχρηστική η καταγγελία της σύμβασης εργασίας για οικονομοτεχνικούς λόγους, όταν ο εργοδότης, προκειμένου να επιλέξει τους μισθωτούς που θα απολυθούν, μεταξύ εκείνων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και είναι του ίδιου επιπέδου από άποψη ικανότητας προσόντων και αποδοτικότητας, παραλείπει να λάβει υπόψη του και να συνεκτιμήσει τα κριτήρια της αρχαιότητας, ηλικίας, οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης του καθενός

 Άρθρα Ετήσιος πίνακας προσωπικού

 Άρειος Πάγος 682/2017 Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας - Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη - Κατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος

 Άρειος Πάγος 688/2017 Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου - Απαγορεύεται η δυσμενής διάκριση η οποία αφορά μισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή προς δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο και γενικώς μισθωτό

 Άρειος Πάγος 1116/2017 Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης - Προυπόθεση η σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας - Περίπτωση που με τον κανονισμό έχει παράλληλα προβλεφθεί δυνατότητα πρόωρης λύσης της σύμβασης

 Άδεια μητρότητας στις υπαλλήλους του Κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ.

Υπόθεση C‑174/16 Επιστροφή από γονική άδεια – Δικαίωμα επιστροφής στην ίδια θέση εργασίας ή σε ισοδύναμη ή ανάλογη θέση – Διατήρηση των κεκτημένων ή των υπό κτήση δικαιωμάτων – Δημόσιος υπάλληλος ομόσπονδου κράτους που προήχθη σε δόκιμο δημόσιο υπάλληλο σε διευθυντική θέση

ΔΕΕ - Απόλυση εγκύου στις ομαδικές απολύσεις

ΔΕΕ - Τόπος άσκησης αγωγής επί εργατικών διαφορών για τα μέλη ιπτάμενου προσωπικού αεροπορικών εταιριών

Η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (e-mail) εργαζομένου συνιστά παραβίαση της ιδιωτικότητας

Άρειος Πάγος 128/2016 Οι ρυθμίσεις του α.ν. 539/1945 διασφαλίζουν υπέρ των εργαζομένων τις ελάχιστες εγγυήσεις ως προς τις άδειες αναψυχής και τις συναφείς αποδοχές και, λόγω του έντονα προστατευτικού χαρακτήρα, τον οποίο έχουν και του στενού δεσμού αυτών με την ικανοποίηση του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, αποτελούν μονομερώς αναγκαστικό δίκαιο. Κατά συνέπεια, απόκλιση από τις διατάξεις αυτές επιτρέπεται μόνο για την εφαρμογή διατάξεων άλλων πηγών, που είναι ευμενέστερες για τον εργαζόμενο, κατ` επιταγή της αρχής της εύνοιας υπέρ των μισθωτών, η οποία εφαρμόζεται όχι μόνο στη σχέση συλλογικής και ατομικής συμβάσεως εργασίας, αλλά και στη σχέση περισσοτέρων πηγών δικαίου διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας

Άρειος Πάγος 314/2017 Χρονικά όρια εργασίας - Εργασία κατά το Σάββατο σε σύστημα 5θήμερης εργασίας. Εργασία την Κυριακή χωρίς χορήγηση άλλης ημέρας αναπαύσεως. Υπερωρία και υπερεργασία σε σύστημα 5θήμερης απασχόλησης

Από 9.8.2017 η καθυστέρηση δεδουλευμένων αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας

Τα προγράμματα επιδότησης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα μέχρι το τέλος του 2017

Μερική απασχόληση - Προσωρινή πρόσθετη απασχόληση  - Προστασία εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Άρειος Πάγος: Η μη καταβολή δεδουλευμένων δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή...

Η ημέρα εβδομαδιαίας αναπαύσεως μπορεί να χορηγείται οποιαδήποτε ημέρα εντός κάθε περιόδου επτά ημερών

ΑΠ 117/2017 Επίσχεση Εργασίας - Καταχρηστικό δικαίωμα

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)

ΕΝΦΙΑ


 
Χρηστικός οδηγός ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 - Μειώσεις, απαλλαγές, διορθώσεις

Επεξηγήσεις και χρηστικά θέματα για τον ΕΝΦΙΑ - Πως θα εκτυπώσετε τα ειδοποιητήρια και το εκκαθαριστικό

Συγκριτικά ΕΝΦΙΑ 2015-2016-2017 - Κατά 26,3 εκ. ευρώ λιγότερος ο ΕΝΦΙΑ του 2017 σε σχέση με το 2016.

Διάφορα σημαντικά θέματα


Διαγραφή οχημάτων


 Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά της οριστικής διαγραφής επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής

 Διαγραφή οχημάτων με άδεια εκδοθείσα πριν την 4.3.2004 από το Μητρώο Οχημάτων κατά το μέρος που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας


Επιστροφή φόρων χωρίς έλεγχο


Διενέργεια μερικού ελέγχου για την επίσπευση της επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων - Οδηγίες από την ΑΑΔΕ

Σε ισχύ οι διατάξεις για την άμεση επιστροφή φόρων και ΦΠΑ χωρίς έλεγχο

ΠΟΛ 1132/2017 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή Φ.Π.Α. μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου


Φορολογική ενημερότητα

 Φορολογική ενημερότητα, τι ισχύει
Πόθεν έσχες(Νέο) Αριθμ. πρωτ.: 12391/2017 Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών

(Νέο) Κ.Υ.Α. αριθμ. 1069/2017 Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών

(Νέο) Αναστολή της υποχρέωσης υποβολής «πόθεν έσχες» των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχων) με προσωρινή διαταγή του Προέδρου του ΣτΕ

(Νέο) Απίστευτο! Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι νέες αποφάσεις για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες»

(Νέο) Άκυρη η ΚΥΑ για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες». Αντισυνταγματική η αναγραφή των μετρητών - Απόφαση 2649/2017 του ΣτΕ

Πόθεν έσχες. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ. ν.3213/2003) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ. άρθ. 229 ν.4281/2014)

 (Upd) Προσοχή! - Υποχρέωση υποβολής καταλόγων υπόχρεων «πόθεν έσχες» από τις εταιρείες, κ.λπ.
Εξωδικαστικός συμβιβασμός ρύθμισης οφειλών«Επί της ουσίας» - Δείτε την μαγνητοσκοπημένη εκπομπή: Aπαντήσεις κρίσιμων ερωτημάτων για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

 Άρθρα (upd) Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών (Νόμος 4469/2017) και προεξοφλητικό επιτόκιο

 Άρθρα Το αλφαβητάρι του «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών» (Νόμος 4469/2017)

 Λογιστές Α' και Β' τάξης θα παρέχουν υπηρεσίες σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους

 Η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων από το Κ.Ε.Α.Ο. για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών (Νόμος 4469/2017) και προεξοφλητικό επιτόκιο

Αυτόματα καταχωρούνται πλέον τα στοιχεία από τις τράπεζες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών - 6.105 επιχειρήσεις επισκέφθηκαν την πλατφόρμα τον πρώτο μήνα λειτουργίας της

 Πλήρης οδηγός και υλικό για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και την υποβολή της αίτησης

Ολόκληρη η παρουσίαση του νόμου του εξωδικαστικού μηχανισμού στα σεμινάρια της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Νέα εγκύκλιος ΠΟΛ.1024/2017 με όλες τις λεπτομέρειες για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

  Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις από την Ε.Ε.Τ. για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Ποιες ασφαλιστικές οφειλές εντάσσονται - Οι προϋποθέσεις που θέτει το ΚΕΑΟ για την ρύθμιση - Οι δόσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες

Εξωδικαστική ρύθμιση: Συμψηφισμός με οφειλές βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο

Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε λογιστές για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Πως θα εφαρμοστεί η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Τι θα γίνει με τους ελ. επαγγελματίες

Νέα εγκύκλιος (Α.Α.Δ.Ε.) με όλες τις λεπτομέρειες για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
 

Ρύθμιση οφειλών σε δήμους

Έως 100 δόσεις η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους. Όλες οι λεπτομέρειες που προβλέπει το νομοσχέδιο


Άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές


Αυτές είναι οι περιοχές που τα καταστήματα θα είναι ανοικτά και τις Κυριακές. Αναλυτικοί χάρτες.POS(Νέο) Αριθ. Πρωτ. : 108930 -10/10/2017 «Εγκατάσταση POS στα διόδια»

 Για ποιους λόγους οι τράπεζες αρνούνται την χορήγηση τερματικών pos στις επιχειρήσεις - Οι διαδικασίες που ακολουθούν

Οι νέες αλλαγές στην απόφαση για τα POS

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα POS - Tα νέα δεδομένα, τα πρόστιμα και οι απαλλαγές

Η νέα εγκύκλιος για τα POS - Υποχρέωση και για τη δευτερεύουσα δραστηριότητα

Η εγκατάσταση μηχανήματος POS δεν είναι μονόδρομος

Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται

Πινακίδια POS

Η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS) δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους

Εξαιρούνται της χρήσης POS οι ηλεκτροπαραγωγοί φωτοβολταϊκών

Χωρίς POS όσοι εργάζονται με μπλοκάκι
  Μετατροπές συγχωνεύσεις

  Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε. - Ποιες μετατροπές μεταξύ εταιριών είναι εφικτές σήμερα
  Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων (Νέο) Οι αλλαγές στην οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων που προβλέπει η νέα τροπολογία

(Νέο) Δημοσιεύθηκε η τροπολογία της παράτασης για τα αδήλωτα εισοδήματα μέχρι 15/11

Η τροπολογία για την παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων μέχρι 31.10.2017

Πως ρυθμίζονται σε δόσεις οι οφειλές από την ένταξη στην οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

Πρόσθετες οδηγίες για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων από την Α.Α.Δ.Ε.

Χρηστικό εγχειρίδιο με ερωτήσεις-απαντήσεις και παραδείγματα για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων (Ενημερωμένο)

Σημαντικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών

ΠΟΛ.1006/2017 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240)

ΠΟΛ.1009/2017 Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240)

Νέες διευκρινίσεις για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων και κοινοποίηση της παράτασης

Άρθρα Η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων αίρει το χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανακριβών;

(Upd) Εγχειρίδιο Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων, ερωτήσεις-απαντήσεις, παραδείγματα

  ΠΟΛ.1115/2017 Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240)  Capital controls


 «Χαλάρωση» capital controls. Τι αλλάζει αναλυτικά από σήμερα στον περιορισμό κίνησης κεφαλαίων (Upd)


Νέο τέλος υπέρ πνευματικών δικαιωμάτων

  Τέλος 2% σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablet με ram άνω των 4 GB
Οικονομικές καταστάσεις Γ.Ε.ΜΗ.


  Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. για το 2016 - Πλήρης οδηγός

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων για τη χρήση 2016 - Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016


Διάφορες φορολογικές - δικαστικές αποφάσεις - Αρθρα

(Νέο) Άρειος Πάγος 1168/2017 Αυτουργοί του εγκλήματος της μη απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες

(Νέο) Άρειος Πάγος 1220/2017 Μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο - Αξιόποινο της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο προβλέπεται πλέον μόνον εφόσον τα μη καταβληθέντα χρέη υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος - Ευμενέστερη διάταξη

(Νέο) ΣτΕ 2173/2017 Εφόσον η μεταβίβαση ακινήτου έγινε με νόμιμο συμβολαιογραφικό τύπο και δεν ακυρώθηκε με νόμιμη διαδικασία οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων

(Νέο) ΣτΕ 1617/2017 Άρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας σε Διευθύνοντα Σύμβουλο εταιρίας. Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη του Διευθύνοντα συμβούλου για την επιστροφή στο Δημόσιο μέρους της καταβληθείσας επιχορήγησης επένδυσης λόγω παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου υποχρεωτικού χρόνου δεκαετούς λειτουργίας της

(Νέο) Μείωση βάσης του ΦΠΑ στην περίπτωση ακύρωσης συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως

(Νέο) ΣτΕ 1867/2016 Ως τεχνικό έργο για την κατασκευή του οποίου απαιτείται οικοδομική άδεια νοούνται και τα κτίσματα από κόντρα πλακέ ή λαμαρίνα, η κολώνα στήριξης καλωδίων, και η υπέργεια δεξαμενή πετρελαίου, διότι ανεξαρτήτως του ότι δεν έχουν θεμελίωση, είναι πακτωμένα στο έδαφος και δεδομένου του όγκου, του βάρους και των υλικών τους προσιδιάζουν προς την έννοια της κατασκευής που βρίσκεται σε ακινησία.

(Νέο) Η μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας εταιρίας χωρίς μετακίνηση της πραγματικής έδρας της εμπίπτει στην ελευθερία εγκαταστάσεως η οποία προστατεύεται από το δίκαιο της Ένωσης

 ΣτΕ 2273/2015 Εκπτωση δαπανών. Έκπτωση Γενικών εξόδων διαχείρισης με τον ΚΦΕ ν. 2238/1994

 ΣτΕ 1780/2017 Χρόνος έναρξης της τοκοφορίας, σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου

 ΣτΕ 1751/2017 Φορολογία εισοδήματος (οικ. ετών 2006-2008) – Ανάκληση δήλωσης – Προθεσμία υποβολής ανακλητικής δήλωσης/αίτησης – Πενταετία και μετά από το άρ. 8 παρ. 15 του ν. 3842/2010 (με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 7 του άρ. 84 του ΚΦΕ) – Δεν προκύπτει κάτι άλλο από τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 4174/2013 – Δεν παρατείνεται ούτε αναβιώνει η προθεσμία συνεπεία της δημοσίευσης απόφασης του ΣτΕ με την οποία κρίνονται, σε υποθέσεις άλλων φορολογούμενων, ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις βάσει των οποίων έγινε η δήλωση – Δεν ισχύουν κατ’ αναλογία τα κριθέντα με τις ΣτΕ Ολομ. 2176-7/2004

 Όταν τράπεζα χορηγεί δάνειο σε ξένο νόμισμα, πρέπει να παρέχει στον δανειολήπτη επαρκή πληροφόρηση ώστε αυτός να είναι σε θέση να λάβει συνετή και εμπεριστατωμένη απόφαση

 Άρειος Πάγος 37/2017 Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Ζήτημα συρροής της πράξης αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων και την πράξης της φοροδιαφυγής, όταν τα εικονικά φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση φοροδιαφυγής

 ΔΕΕ - Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων από την παρακράτηση φόρου σε μητρική εταιρία άλλου κράτους η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε κατοίκους τρίτων κρατών

 Απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου η προμήθεια για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης

 Άρειος Πάγος 517/2017 Εργατικό ατύχημα σε οικοδομικό έργο. Προϋποθέσεις για χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου. Ευθύνη μηχανικού και εργολάβου για την τήρηση των όρων ασφαλείας

Για την έκπτωση του ΦΠΑ δεν ερευνάται η παραγωγικότητα της σχετικής δαπάνης, όπως συμβαίνει στη φορολογία εισοδήματος

 ΣτΕ - Αντισυνταγματική και η περαίωση του ν.3016/2002

 Έννοια του όρου «πρώτη εγκατάσταση» για την επιβολή Φ.Π.Α. στα ακίνητα

 ΣτΕ - Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης λόγω εξαφάνισης φυσικού προσώπου

  ΣτΕ: Πρόστιμο σε τράπεζα που έστειλε στοιχεία πελάτη της στην... πρώην σύζυγό του

Αλλαγές στην υποβολή των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 - Τροποποίηση της απόφασης για το τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων

ΠΟΛ.1085/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο

ΣτΕ 1365/2017 Εικονικό ή ανακριβές συμβόλαιο πώλησης ακινήτου ως προς την αξία πώλησης επιφέρει τις κυρώσεις του εικονικού τιμολογίου

Άρθρα Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων

Άρθρα Χρόνος υποβολής ανακλητικής Φ. Δήλωσης και χρόνος παραγραφής δικαιώματος

Διευκρινίσεις για την ευθύνη εταίρων δικηγορικών εταιρειών από την Α.Α.Δ.Ε.

Οι Κ.Α.Δ. για τους οποίους η προσκόμιση προέγκρισης ίδρυσης στη Δ.Ο.Υ. εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών

Δυνατότητα κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, σε περίπτωση πίστωσης αναδρομικών αποδοχών

ΔΕΕ - Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. κατά την εξαγωγή εφαρμόζεται στην παροχή υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών με προορισμό τρίτη χώρα, οσάκις οι υπηρεσίες αυτές δεν παρέχονται απευθείας στον αποστολέα ή στον παραλήπτη των εν λόγω αγαθών

ΔΕΕ - 'Εκπτωση φόρου επί των εισροών - Τυπικές προϋποθέσεις εκδόσεως τιμολογίων

ΔΕΕ - Έκπτωση ΦΠΑ που κατεβλήθη σε ανενεργό φορολογούμενο

Άρειος Πάγος 768/2017 Διευθύνων υπάλληλος - Η έννοια του διευθύνοντος υπαλλήλου, ανεξάρτητα του αν ο εργαζόμενος έχει ή όχι τον τίτλο του κατόχου αυτής, αποδίδεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της καλής πίστης και της κοινής πείρας και λογικής από την φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που κρίνονται ενιαία, καθώς και από την ιδιάζουσα θέση εκείνου που τις παρέχει, τόσο προς τον εργοδότη, όσο και προς τους λοιπούς εργαζομένους

Ρύθμιση 100 Δόσεων


(Νέο) Επισημάνσεις: Πότε θα χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων από 1.1.2018. Παραδείγματα

Επισημάνσεις: Πότε χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων από 1.1.2017. Τι πραγματικά ισχύει, παραδείγματαΕνδοομιλικές συναλλαγές


(Νέο) Άρθρα Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Εισαγωγή - Αρχικοί Προβληματισμοί (Μέρος 1ο)Οδηγίες ΟΟΣΑ για Ενδοομιλικές συναλλαγές και φοροδιαφυγή
Νέες αναθεωρημένες οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις

Νέες οδηγίες από τον ΟΟΣΑ για τις φορολογικές διοικήσεις σχετικά με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ανά χώρα (BEPS Δράση 13)ΔΛΠ - ΔΠΧΑ -

Δωρεάν webinar: Πώς λειτουργεί το ΔΠΧΑ 17 και τι σημαίνει για τους επενδυτές;

Θέματα αγροτών


(Νέο)  ΔΕΕ - Υπόθεση C-262/16 Κοινό κατ' αποκοπήν καθεστώς αγροτών – Εξαίρεση από το κοινό καθεστώς – Προϋποθέσεις – Έννοια του όρου κατηγορία αγροτών

(Νέο)  Αριθμ. πρωτ.: 24/105965/2017 Ένταξη αγροτών στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

(Νέο) Διευκρινίσεις σχετικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών μετά την ψήφιση του ν. 4484/2017

(Νέο) Δυσκολεύει κι άλλο η λογιστική παρακολούθηση των αγροτών - Άλλη μια νέα υποχρεώση σχετικά με τις πωλήσεις νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων

 Κωδικοί 037-038: Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Νέα υποχρέωση για τήρηση «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία»

Νέες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες με τις φορολογικές δηλώσεις και τους κωδικούς 037-038

Ειδική διαδικασία για τα προβλήματα των αγροτών - Τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο - Δηλώσεις με επιφύλαξη - Λύσεις για τους κωδικούς 037-038 και για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί λάθος.

Αποτελεί τεκμήριο η αγορά αγροτεμαχίου από αγρότη

Εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων με αγροτικά εισοδήματα

Κριτήρια για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)

Αγρότες: Υποχρέωση ασφάλισης και τήρηση λογιστικών βιβλίων για τον χαρακτηρισμό τους ως επαγγελματίες, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016Θέματα δηλώσεων


 

 Δήλωση φόρου Μερισμάτων

Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2016Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων


Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2016 - Εντελώς δωρεάν

Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016

Πως θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια στο φορολογικό έτος 2016 - Αναλυτικές οδηγίες

Ο «αχρείαστος» «Πίνακας Κ» και η «περιπέτεια» της τοποθέτησης των «Λογιστικών αναμορφώσεων» στα φορολογικά έντυπα

Αναλυτικός εύχρηστος πίνακας (αρχείο) λογιστικών-φορολογικών διαφορών από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου).

Τα πάντα για τις αποδείξεις που «χτίζουν το αφορολόγητο»

Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας

Σχετικά με την υποβολή του αρχείου για τα μερίσματα που καταβλήθηκαν από νομ. πρόσωπα με απλογραφικά βιβλίαΠαρατάσεις δηλώσεων - Ημερομηνίες και δόσεις


  Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων στην Κω

  Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων έως 17.7.2017

  Παράταση δηλώσεων μέχρι 21/7/2017 - Ειδική διαδικασία για τα προβλήματα των αγροτών


Ποιες δηλώσεις παρατείνονται με την απόφαση ΠΟΛ.1094/2017 και την νέα παράταση που δόθηκε στις 14/7/2017  - Τι γίνεται με τις δόσεις

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και πληρωμής δόσεων φόρου φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016.

 Νέα παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων έως 23 Σεπτεμβρίου 2017

(Απόφαση) Παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τους πολίτες της Κω - «Οποιοδήποτε μήνυμα περί εκπρόθεσμης υποβολής σε κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη»

 Χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες - «Μπλοκάκια» και συναλλαγές με ιδιώτες

Παράταση υποβολής ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού

Ιστορίες φορολογικής τρέλας - Με συνολικό εισόδημα 33,13 ευρώ πληρώνεις φόρο 1.305,44 ευρώ!Δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων

(Νέο) Άνοιξε η εφαρμογή για τις τροποποιητικές δηλώσεις λόγω αναδρομικών φορ. έτους 2015 στο TAXISnet

Φορολογία εισοδήματος και διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. - ΣΟΛ Α.Ε.

Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων

Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]


Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35739