Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Τί πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση Τροχαίου Ατυχήματος
Τροχαία αποκαλούνται τα ατυχήματα αυτά που συμβαίνουν επί του οδικού δικτύου. Μπορεί να εμπεριέχουν υλικές ζημίες ή και τραυματισμό ανθρώπων ή ζώων. Δυστυχώς, στη χώρα μας, λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου έχουν γίνει μάστιγα και αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. 
     Σε περίπτωση, λοιπόν, που σας συμβεί κάποιο ατύχημα,  θα πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω: 
  • Να ειδοποιήσετε τηλεφωνικά την υπηρεσία “*φροντίδας ατυχήματος*”, που έχουν σήμερα οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να σας βοηθήσουν στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε. 

  • Να ειδοποιήσετε την *αστυνομική αρχή*, προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος και να γίνει η καταγραφή του στο βιβλίο συμβάντων από την αρμόδια υπηρεσία της. Σημειώνεται ότι η αστυνομική αρχή, αν και υποχρεωμένη να έρχεται μετά από κάθε κλήση, έρχεται σίγουρα και πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλείται όταν υπάρχει τραυματισμός. 

  • Να συμπληρώσετε με τον οδηγό του άλλου εμπλεκομένου οχήματος τη *φιλική δήλωση*, η οποία θα διευκολύνει ούτως ή άλλως την εφαρμογή του *φιλικού διακανονισμού* εφόσον και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν σ’ αυτόν. 

  • Εάν δεν έχετε ή δεν καλέσατε την “φροντίδα ατυχήματος”, θα πρέπει να θυμηθείτε μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες να γνωστοποιήσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρία, όπως προβλέπει ο νόμος. 

  • Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα για την *καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας* του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα, της *ασφαλιστικής εταιρίας* του (βεβαίωση ασφάλισης – σήμα ασφάλισης υπάρχει συνήθως στο δεξιό μέρος του παρμπρίζ), καθώς και των στοιχείων ταυτότητας και κάθε άλλου χρήσιμου στοιχείου του άλλου οδηγού / ιδιοκτήτη (π.χ. ονοματεπώνυμο οδηγού/ ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λ.π.), καθώς και τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος. 

  • Εάν υπάρχει *τραυματισμός*, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε ώστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια. Θυμηθείτε ότι δεν μετακινούμε τον βαριά τραυματισμένο και δεν βγάζουμε το κράνος από τον επιβαίνοντα δικύκλου. Μένουμε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να επιληφθεί αυτού η Τροχαία. Θυμηθείτε επίσης να καταγράψετε τα στοιχεία ταυτότητας του τραυματία και το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, διότι θα σας ζητηθούν από την ασφαλιστική σας εταιρία. 

  • Αν το άλλο όχημα είναι ανασφάλιστο, θα πρέπει οπωσδήποτε να καλέσετε την αστυνομική αρχή ώστε να καταγράψει το συμβάν και να μπορέσετε να αποζημιωθείτε είτε από την ασφαλιστική σας εταιρεία, σε περίπτωση κατά την οποία το συμβόλαιό σας προβλέπει κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα είτε από το Επικουρικό Κεφάλαιο. 

Μαζί με τη δήλωση ατυχήματος μπορείτε να συμπληρώνετε και υποβάλετε και το έντυπο της αίτησης αποζημίωσης που σας έχει χορηγηθεί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο , όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 3/5/26-1-2011 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.  
Ποιες υποχρεώσεις έχει απέναντί μου η ασφαλιστική εταιρία του οδηγού που μου προκάλεσε το ατύχημα; Σε πόσο χρόνο θα αποζημιωθώ; 
Σύμφωνα με το Νόμο, η ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού υποχρεούται, το αργότερο, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ζημιωθείς κοινοποίησε την αίτηση αποζημίωσής του είτε απευθείας στην ασφαλιστική επιχείρηση του υπαιτίου του ατυχήματος είτε 
στον αντιπρόσωπο για το διακανονισμό των ζημιών: 
α. να υποβάλει αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, ή 
β. να υποβάλει αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως. 

ΌΜΩΣ, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες φροντίζουν να μειώνουν το χρόνο διεκπεραίωσης των ζημιών και να καταβάλλουν τις αποζημιώσεις σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπει ο νόμος. Βεβαίως, τούτο εξαρτάται πάντα και από την έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση της κάθε ζημίας. 

*Πως θα μου καταβληθεί η αποζημίωση;* 
Η καταβολή αποζημίωσης στον ασφαλισμένο ή τον ζημιωθέντα τρίτο για αποζημίωση από αστική ευθύνη ή η επιστροφή σε αυτούς οφειλόμενου ποσού που υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ γίνεται με την έκδοση δίγραμμης επιταγής σε διαταγή του ή με την κατάθεση σε τηρούμενο από αυτόν τραπεζικό λογαριασμό. 

*ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ* 
*Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός); 
Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων. Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία. 
*Πότε ενεργοποιείται το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);* 
Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) ενεργοποιείται εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις : 
  *   οι ασφαλιστικές εταιρίες και των δύο οχημάτων συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, 
  *η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τις 6.500 € ανά ατύχημα, η δε αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τις 30.000 € για κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο ανα ζημιωθέν πρόσωπο τα 12.000 €. Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση     περισσοτέρων των δύο οχημάτων το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά διακανονισμό μεταξύ δύο οχημάτων. 

*ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ:* 
Όταν κάποιο από τα εμπλεκόμενα οχήματα, δεν είναι ασφαλισμένο (είτε γιατί ο ιδιοκτήτης του αμέλησε να το ασφαλίσει είτε διότι έκλεισε η ασφαλιστική του εταιρεία), τότε το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, αναλαμβάνει να καλύψει τις ζημιές που τυχόν προκλήθηκαν από υπαιτιότητα του 
ανασφάλιστου οδηγού. Το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ καλύπτει μόνο τις ζημιές που σχετίζονται με τις υποχρεωτικές καλύψεις (Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές και Σωματικές Βλάβες) και όχι ζημιές που σχετίζονται με τις προαιρετικές καλύψεις (π.χ. Κλοπή). Ο αναίτιος οδηγός θα πρέπει να καλέσει την Τροχαία για να καταγραφεί το συμβάν και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με το *ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ* για να κανονίσει την αποζημίωση του, όπως δηλαδή θα έκανε αν το άλλο όχημα ήταν ασφαλισμένο.  
Το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ θα καταβάλει αποζημίωση και στη συνέχεια θα στραφεί κατά του ανασφάλιστου οδηγού για να πάρει από αυτόν όποιο ποσό κατέβαλε ως αποζημίωση. Αν όμως το όχημα ήταν ασφαλισμένο σε Ασφαλιστική Εταιρεία που έκλεισε και δεν είχε περάσει 1 μήνας από την ημέρα που έκλεισε μέχρι την ημέρα του ατυχήματος, τότε το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ δεν δικαιούται να κυνηγήσει τον ανασφάλιστο οδηγό. 
*ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ* 
Σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή οδηγού οχήματος που φέρει πινακίδες άλλης χώρας θα πρέπει να καλέσετε την Τροχαία για να καταγράψει το συμβάν. Θα πρέπει να φροντίσετε να αντιγράψετε σωστά τον αριθμό κυκλοφορίας , τη μάρκα και το χρώμα του οχήματος καθώς και τη χώρα προέλευσής του. Από τον οδηγό θα ζητήσετε και θα καταγράψετε τα στοιχεία του και τα στοιχεία της πράσινης κάρτας . Κατόπιν επικοινωνήστε με το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (http://www.mib-hellas.gr/mib/) προκειμένου να ενημερωθείτε για τη διαδικασία αποζημίωσης. 

*Τι καλύπτει η μικτή ασφάλιση; Τι είναι η “απαλλαγή” και σε τι με ωφελεί;* 
Με τη μικτή ασφάλιση (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών), η ασφαλιστική σας εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είστε υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα. “Απαλλαγή” είναι το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει υποχρέωση να 
καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση και επιβαρύνει τον 
ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας. Συνεπώς, αν η ασφάλιση συμφωνήθηκε με “απαλλαγή” του ασφαλιστή για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν περάν του ποσού της απαλλαγής ζημία. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ύψος της “απαλλαγής” επηρεάζει πτωτικά το ύψος των ασφαλίστρων. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η “απαλλαγή” που θα συμφωνήσετε με την εταιρία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε. 

*Τι μπορώ να κάνω, εάν η ασφαλιστική εταιρία καθυστερεί να καταβάλει την αποζημίωσή μου;* 
Θα πρέπει σε πρώτη φάση να ζητήσετε από την ασφαλιστική εταιρία συγκεκριμένες διευκρινίσεις για τους λόγους που δεν σας καταβάλλει την αποζημίωση. 
Ακολούθως, εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της ασφαλιστικής εταιρίας, μπορείτε, εφόσον είστε τρίτος ζημιωθείς, να υποβάλετε συγκεκριμένη καταγγελία είτε στη *Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή* είτε στην εποπτική αρχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Διεύθυνση Εποπτείας 
Ιδιωτικής Ασφάλισης της ΤτΕ). Εννοείται βεβαίως ότι μπορείτε να 
ακολουθήσετε και τη δικαστική οδό. 
Στην περίπτωση που το παράπονό σας στρέφεται κατά της δικής σας ασφαλιστικής εταιρίας, μπορείτε επιπλέον να απευθυνθείτε και στο Συνήγορο του Καταναλωτή. 

*Γενική Γραμματεία Καταναλωτή* 
*Πλ. Κάνιγγος 20, τ.κ.: 101 81, Αθήνα, τηλ.: 210 38 42 930 & 935, φαξ: 
210 38 21 241,* 
*e-mail: info@efpolis.gr **και**grammateia-katanaloti@efpolis.gr*