Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Αν οδηγώ ανασφάλιστο όχημα ποιες είναι οι κυρώσεις?Σύμφωνα με το Νόμο 489/1976 και τον Νόμο 2741/1999, Άρθρο 10, παράγραφος 5 ζ, όταν κάποιος οδηγεί ανασφάλιστο όχημα οι κυρώσεις είναι οι παρακάτω:
-Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας µε πράξη της Αστυνομικής Αρχής για έναν (1) χρόνο.
-Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από όχημα χωρίς το ειδικό σήμα ασφάλισης, αφαιρούνται για δύο (2) χρόνια οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας και εξ υποτροπής για τρία (3) χρόνια.
-Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται µε πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του Κ.Ν.489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο µε το σε δραχμές ισόποσο των 1.000 ΕΥΡΩ  για τα Λεωφορεία και τα Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης, των 500 ΕΥΡΩ για τα επιβατικά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250 ΕΥΡΩ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. [(δ. απαγόρευση χορήγησης ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 45 Ν. 2648/1998.]