Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Ασφάλιση Απώλειας Κερδών
Η Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών και Απώλειας Κερδών είναι ένα απαραίτητο και πολύτιμο εργαλείο διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας μιας επιχείρησης μετά από καταστροφικό κίνδυνο.
Θα έπρεπε να είναι και επιβεβλημένη εκ του νόμου, προκειμένου να συνεχίσει την προγραμματισμένη λειτουργία της για την προστασία των μετόχων της. Είναι απολύτως λογικό οι εκ του Νόμου υπεύθυνοι μιας εταιρείας να φέρουν την ευθύνη λήψης των μέτρων εκείνων που προστατεύουν την επιχείρηση και τα συμφέροντα όσων επενδύουν τα χρήματά τους ως μέτοχοι στην επιχείρηση. 
Δυστυχώς, είναι αρκετά σοβαρότερο το θέμα, όταν μια ασφάλιση όπως αυτή της Διακοπής Εργασιών, παραβλέπεται από τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή ή τον Επιχειρηματία.
«Σε περιπτώσεις πολύ μεγάλων καταστροφικών γεγονότων σε μονάδες παραγωγής, το πρώτο μέλημα των ζημιωθεισών επιχειρήσεων ήταν να ενημερώσουν πελάτες και μετόχους, με δημόσιες καταχωρίσεις, ότι η ασφαλιστική τους κάλυψη για απώλεια κερδών θα εξασφαλίσει τη συνέχεια λειτουργίας της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο προστάτευαν παράλληλα σε κάποιο βαθμό και την τιμή της μετοχής τους, κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας ή υπολειτουργίας της επιχείρησης, έπειτα από καταστροφικό γεγονός.»
Το όφελος
Μια ακόμα διάσταση της ασφάλισης αυτής, που θα πρέπει να υπογραμμιστεί, είναι ότι:
βοηθάει σημαντικά την επιχείρηση να εξασφαλίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα προκαταβολή και τακτικές ενδιάμεσες εκταμιεύσεις της αποζημίωσής της από την ασφαλιστική εταιρία. 
Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα που θα μεσολαβήσει από τη ζημία μέχρι την επανεκκίνηση 
Είναι, λοιπόν, προς όφελος και της ασφαλιστικής εταιρείας να εξασφαλίσει στο πλαίσιο της κάλυψης την αναγκαία ρευστότητα”
 μέσω προκαταβολής και ενδιάμεσων καταβολών, προκειμένου η επιχείρηση να τη διαθέσει για την εξεύρεση άλλων τρόπων συνέχισης της παραγωγής και των λειτουργιών της