Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

   
    Ασφάλεια Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  

«Γιατί ένα UPS δεν είναι αρκετό...»

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός αποτελεί πλέον την κινητήρια δύναμη κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην
στηρίζεται σε ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των εργασιών.

Λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων και προδιαγραφών του εξοπλισμού των επιχειρήσεων, απαιτήθηκε για την προστασία τους η δημιουργία της "Ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού" που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ασφάλιση των ηλεκτρονικών μηχανημάτων στη βιομηχανία, στην πληροφορική, στην ιατρική, στις τηλεπικοινωνίες, κ.α.

Απευθύνεται σε:

 Επιχειρήσεις που επιθυμούν να προστατέψουν τον ηλεκτρονικό τους εξοπλισμό.

Η "Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού" μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει:

τους εξωτερικούς φορείς πληροφοριών για την φυσική τους αξία, αλλά και για το κόστος επανεγγραφής των αποθηκευμένων πληροφοριών

το αυξημένο κόστος εργασίας (στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη ενοικίασης συστήματος Η/Υ μέχρι την επισκευή του ασφαλιζόμενου ώστε να μην διακοπούν οι εργασίες της επιχείρησης).

Πλεονεκτήματα:

Το συμβόλαιο αυτό παρέχει ένα πρακτικά απεριόριστο φάσμα καλύψεων, καθώς η ασφάλιση καλύπτει κάθε κίνδυνο με συνέπεια να ενεργοποιείται για κάθε απρόβλεπτο και αιφνίδιο ζημιογόνο γεγονός, πλην των περιπτώσεων όπου έχει προβλεφθεί ρητή εξαίρεση (η οποία αναγράφεται στο συμβόλαιο).
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι καλύπτονται, είτε με το βασικό πρόγραμμα είτε με επεκτάσεις του, ζημίες από:

·         πυρκαγιά,

·         κεραυνό,

·         βραχυκύκλωμα,

·         καπνό,

·         αιθάλη,

·         έκρηξη,

·         σεισμό,

·         υγρασία,

·         νερό και καιρικά φαινόμενα,

·         θραύση,

·         κακό χειρισμό,

·         κλοπή, κ.α.

Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην αξία αντικατάστασης του ασφαλιζόμενου εξοπλισμού, δηλαδή στην αξία νέου-καινούργιου εξοπλισμού ίδιων δυνατοτήτων και τύπου