Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Αστική Ευθύνη Στελεχων - Director & OfficersΤο συμβόλαιο D & O είναι ένα πολυασφαλιστήριο που προσφέρει προστασία σε επιχειρήσεις και στα στελέχη τους. Κύριος άξονας της κάλυψης είναι, τόσο η ευθύνη της επιχείρησης, ως νομικό πρόσωπο, όσο και αυτή των στελεχών της, έναντι απαιτήσεων για την πρόκληση ζημίας σε τρίτους εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων καθώς και την προστασία της φήμης των.

Μέσα από ένα συνδυασμό ασφαλιστικών καλύψεων το ManagementGuard παρέχει προστασία:

    στα Στελέχη:
-από οικονομική ζημία εξαιτίας της προσωπικής ευθύνης που φέρουν έναντι τρίτων στα πλαίσια άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων.
-από δαπάνες για έξοδα υπεράσπισης και ερευνών, από απώλεια εισοδήματος κ.αι δαπάνες για έξοδα περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος.
    στην Επιχείρηση:
-από οικονομική ζημία εξαιτίας της ευθύνης προς τρίτους που φέρει ως νομικό πρόσωπο.
-από δαπάνες για έξοδα υπεράσπισης και ερευνών.
-από απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων της.
-από απώλεια χρημάτων εξαιτίας διάρρηξης στις εγκαταστάσεις της ή κατά τη μεταφορά τους.
-Πρόνοια για την προστασία της φήμης του νομικού προσώπου και των φυσικών προσώπων.

Απευθύνεται
Σε όλες τις μη εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν κύκλο εργασιών μέχρι €100.000.000 και δεν έχουν δραστηριότητα στη Βόρεια Αμερική.

Πλεονεκτήματα
-Καλύπτονται τα φυσικά πρόσωπα και το νομικό πρόσωπο
-Ανοιχτή κάλυψη στελεχών (όχι ονομαστική)
-Κάλυψη μεμονωμένων απαιτήσεων ηθικής βλάβης / προσβολής προσωπικότητας
-Αναδρομική κάλυψη λαθών και παραλείψεων
-Πενταετής πρόσθετη περίοδος γνωστοποίησης απαίτησης
-Εκτεταμένη κάλυψη απαιτήσεων «ασφαλιζόμενος εναντίον ασφαλιζόμενου»
-Πολύ υψηλά όρια ευθύνης
-Παγκόσμια κάλυψη/δωσιδικία (ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη).