Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Γιατί θα πρεπει να χρησιμοποιήσετε την Ασφάλιση Πιστώσεων


Οι εμπορικές απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του ενεργητικού του ισολογισμού της επιχείρησής σας. Με την Ασφάλιση Πιστώσεων, μπορείτε να προστατεύσετε τις τρέχουσες και μελλοντικές ταμειακές ροές σας, τα κέρδη σας, απελευθερώνοντας πόρους και ανακατανέμοντάς τους σε πιο κερδοφόρες δραστηριότητες.


 Βασικά, η Ασφάλιση Πιστώσεων βελτιώνει την πελατειακή σας βάση μέσω της :
 Πρόληψης των επισφαλειών
  • Βελτίωσης των πελατειακών σας σχέσεων
  • Βελτίωσης των τραπεζικών σας σχέσεων και της πρόσβασής σας στη χρηματοδότηση
  • Αυξημένης βεβαιότητάς σας για αξιοποίηση των εμπορικών ευκαιριών
Επίσης, σας παρέχει προηγμένη πληροφόρηση για τους κινδύνους των αγοραστών σας