Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

4 λόγοι που η Ασφάλιση Πιστώσεων συμβάλλει στην κερδοφορία της επιχείρησής σας.Οι εμπορικές απαιτήσεις μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και το ένα τρίτο των στοιχείων του ενεργητικού του ισολογισμού της επιχείρησης. Η αποτελεσματική διαχείριση των εμπορικών απαιτήσεών σας παίζει σημαντικό ρόλο :

1. Στην προστασία της επιχείρησής σας έναντι του κινδύνου των επισφαλειών
2. Στη δημιουργία καλύτερων σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες σας
3. Στη βελτίωση των τραπεζικών σχέσεων και την ευκολότερη πρόσβασή σας στη χρηματοδότηση
4. Στην επέκταση των πωλήσεών σας1.   Η   ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ   ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΤΗΣ

Η θετική οικονομική επίδραση της Ασφάλισης Πιστώσεων προάγεται μέσα από :
  • Την ευνοϊκότερη Συνολική Διάρκεια Πίστωσης (Σ.Δ.Π.)
  • Το βελτιωμένο εταιρικό πλάνο (business plan), λόγω της σημαντικής μείωσης των απρόβλεπτων κινδύνων
  • Τη μείωση των περιπτώσεων ανείσπρακτων οφειλών
  • Την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Την αποφυγή εντάσεων και διαφωνιών με τους πελάτες
  • Την ενισχυμένη κερδοφορία των πωλήσεων
  • Την ελάττωση του μέσου κόστους διαχείρισης των πιστώσεων.
Το κόστος διαχείρισης των πιστώσεων είναι μικρότερο, διότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν την Ασφάλιση Πιστώσεων έχουν πρόσβαση σε ποιοτικότερη πληροφόρηση όσον αφορά τις πιστώσεις και την αγορά, γεγονός που τους οδηγεί στο να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να αποφεύγουν τον κίνδυνο.

Πως λειτουργεί αυτό ;

Οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι εταιρείες που χρησιμοποιούν την Ασφάλιση Πιστώσεων (Λήπτες της Ασφάλισης) ασφαλίζονται μέσω του πιστωτικού ορίου που τους παρέχεται για κάθε έναν από τους «αγοραστές» τους. Το πιστωτικό όριο που παρέχεται από την Euler Hermes, αντικατοπτρίζει την αντικειμενική άποψη για την οικονομική κατάσταση του αγοραστή. Το όριο αυτό βασίζεται στη γνώση και την εμπειρία μας, σε συνδυασμό με τα προηγμένα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου (underwriting systems) που διαθέτουμε, τα οποία μας βοηθούν στην καθημερινή λήψη χιλιάδων αποφάσεων πιστωτικών ορίων.

 

2.   Η   ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ  ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν την Ασφάλιση Πιστώσεων επωφελούνται από τη συνεχή παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης των υπαρχόντων και υποψηφίων αγοραστών τους, η οποία διενεργείται από την Euler Hermes. Οι Λήπτες της Ασφάλισης μπορούν συνεπώς να χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση προκειμένου να αυξήσουν το επίπεδο της πίστωσης – και ως αποτέλεσμα το επίπεδο της εμπορικής δραστηριότητας – για ορισμένους αγοραστές τους, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις πελατειακές τους σχέσεις.

3. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Ασφάλιση Πιστώσεων βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ευνοϊκότερη πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση και με καλύτερους όρους, αφού οι εμπορικές απαιτήσεις τους είναι ασφαλισμένες, γεγονός που επιδρά θετικά στις ταμειακές ροές τους. Η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι περισσότερο οικονομική και ευκολότερη στη διαχείριση σε σχέση με το άνοιγμα πίστωσης και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εμπορεύονται με ανοιχτούς όρους, παγκοσμίως.

4. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΑΣ

Η Ασφάλιση Πιστώσεων σας βοηθά να διαχειρίζεστε αποτελεσματικότερα τις πιστώσεις, μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος και μεγιστοποιώντας την επανείσπραξη των ανείσπρακτων οφειλών. Παρέχει τη δυνατότητα στους υπευθύνους διαχείρισης των πιστώσεων να εστιάζουν σε περεταίρω «προστιθέμενης αξίας» δραστηριότητες, όπως την υποστήριξη των ομάδων πωλήσεών τους στο να αξιοποιήσουν νέες εμπορικές ευκαιρίες