Δευτέρα 8 Μαΐου 2017

Κοινοτική Οδηγία και Π.Δ. 459/90 για την άσκηση του κλάδου της Νομικής Προστασίας από πολυκλαδικές εταιρίες και σύγκρουση συμφερόντων.


Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας εμφανίστηκε στις αρχές του αιώνα και βρήκε μεγάλη απήχηση και εξάπλωση κυρίως στην Δυτική Γερμανία και Ελβετία, όπου ο κλάδος ασκείτο αυτοτελώς (πριν τη σχετική Οδηγία 344/87) από εξειδικευμένες εταιρίες και ως εκ τούτου αποκλειόταν η σύγκρουση συμφερόντων σε βάρος του ασφαλισμένου, λόγω της σύγχρονης άσκησης από τον ίδιο ασφαλιστή και άλλων κλάδων εχόντων αντικρουόμενα συμφέροντα με αυτά της Νομικής Προστασίας.


Είναι προφανές, ότι δεν κατοχυρώνονται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, όταν ανακύψει μία αντιδικία συνεπεία π.χ. αυτοκινητιστικού ατυχήματος, και οι συγκρουσθέντες ασφαλίζονται στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, ο ένας για Νομική Προστασία και ο άλλος για Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία αυτοκινήτου οχήματος.

Σκεφτείτε την περίπτωση, που ο ασφαλισμένος με Νομική Προστασία θα προσφύγει στον ασφαλιστή του ζητώντας να χρηματοδοτήσει ένα δικαστικό αγώνα εναντίον του εαυτού του για να αποζημιωθεί από τον αντίδικο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένος για Αστική Ευθύνη στην ίδια ασφαλιστική εταιρία.

Παρόμοιο θέμα γεννάται και εάν ο ασφαλισμένος με Νομική Προστασία ζητήσει την υπεράσπισή του σε ποινικό δικαστήριο συνεπεία τροχαίου ατυχήματος και ο ασφαλιστής εξαρτά οικονομικά συμφέροντα από την καταδίκη του ασφαλισμένου, αναφορικά με την αποζημίωση ή όχι του αντιδίκου. Θεωρητικά, ο μόνος τρόπος αποκλεισμού του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων θα ήταν ο πλήρης διαχωρισμός άσκησης των κλάδων Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προστασίας, αποφεύγοντας πιθανές δυσαρέσκειες μεταξύ των ασφαλισμένων, των συνεργατών της εταιρίας με την ίδια την εταιρία κλπ.

Στη διάρκεια μιας ολόκληρης δεκαετίας πριν από την έκδοση της οδηγίας έγιναν πολλές συζητήσεις αναφορικά με το σύννομο της παράλληλης άσκησης του κλάδου Νομικής Προστασίας μαζί με άλλους κλάδους από την ίδια εταιρία γενικών ασφαλίσεων.

Μετά από συζητήσεις και αντιπαραθέσεις χρόνων, μεταξύ της Γερμανίας αφενός (που υποστήριζε την πλήρη εξειδίκευση) και των άλλων χωρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε τελικά την ανωτέρω κοινοτική οδηγία (344/87), η οποία ορίζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις μια πολυκλαδική εταιρία, μπορεί να ασκεί και τον κλάδο Νομικής Προστασίας. Η οδηγία αυτή υιοθετήθηκε με Νόμο από τα κράτη μέλη.

Στη χώρα μας ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 459/90. Η κοινοτική οδηγία και κατ΄ επέκταση το Π.Δ. προβλέπουν, ότι αν μια πολυκλαδική εταιρία επιθυμεί να ασκήσει και τον κλάδο Νομικής Προστασίας, οφείλει να λάβει ορισμένα μέτρα, που θα κατοχυρώνουν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων. Η εταιρία αυτή πρέπει σύμφωνα με το Π.Δ. να εκδίδει για την ασφάλιση Νομικής Προστασίας ξεχωριστά συμβόλαια ή η κάλυψη Νομικής Προστασίας να αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο εντός ενιαίου ασφαλιστηρίου, με ξεχωριστή τιμολόγηση. Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα ακόλουθα:

-Το δικαίωμα του ασφαλισμένου να επιλέγει ελεύθερα το δικηγόρο του, για κάθε δικαστική και διοικητική διαδικασία καθώς επίσης και για την πρoάσπιση των συμφερόντων του σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.
-Το δικαίωμα του ασφαλισμένου για την προσφυγή του σε διαιτητική διαδικασία σε περίπτωση διαφωνιών.

Η ασφαλιστική επιχείρηση γενικών ασφαλειών που θέλει να ασκήσει στην Ελλάδα και τον κλάδο ασφάλισης Νομικής Προστασίας, υποχρεούται να επιλέξει έναν από τους ακόλουθους τρόπους :

α) είτε την ξεχωριστή διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων που σημαίνει, ότι τα μέλη του προσωπικού της που ασχολούνται με τη διαχείριση ζημιών στον κλάδο αυτό, δεν πρέπει να ασκούν παρόμοια δραστηριότητα σε άλλο κλάδο.

β) είτε την ανάθεση της διαχείρισης των ασφαλιστικών περιπτώσεων σε μία τρίτη ανεξάρτητη επιχείρηση με μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ.

Η πιστή τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας αλλά και ο αυστηρός έλεγχος των εποπτικών αρχών για την εφαρμογή τους, είναι η μόνη εγγύηση, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των ασφαλισμένων καταναλωτών και των εταιριών.


Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Νομική Προστασία, πατήστε εδώ και κατεβάστε εντελώς δωρεάν το νέο μας Ebook "Οδηγός Νομικής Προστασίας". πήγη: eaee.gr