Δευτέρα 1 Μαΐου 2017

Ασφάλιση Ατυχηματικής Μόλυνσης που δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον

Η κατωτέρω περιγραφόμενη κάλυψη της έναντι τρίτων Ατυχηματικής Μόλυνσης είναι ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται στον Ασφαλισμένο κατά κανόνα ως Ειδικός Όρος - Επέκταση της βασικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης που έχει συνάψει με τον Ασφαλιστή του, και μάλιστα παρέχεται κατά παρέκκλιση σχετικής Εξαίρεσης που συνήθως προβλέπεται στους Γενικούς Όρους της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης.

Η εν λόγω κάλυψη - Ειδικός Όρος Ατυχηματικής Μόλυνσης - δεν αφορά στην αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον και παρέχεται συνήθως με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους / προϋποθέσεις και ειδικές εξαιρέσεις.Πιο συγκεκριμένα:


Όπως αναφέρθηκε, ο εν λόγω Ειδικός Όρος Ασφάλισης Ατυχηματικής Μόλυνσης έναντι τρίτων παρέχεται συνήθως κατά μερική τροποποίηση της Εξαίρεσης των Γενικών Όρων της Ασφαλιστικής Σύμβασης Αστικής Ευθύνης και τηρουμένων των λοιπών όρων / προϋποθέσεων / εξαιρέσεων αυτής, έτσι ώστε η κάλυψη που παρέχεται με την Ασφαλιστική Σύμβαση να επεκτείνεται και να περιλαμβάνει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές Βλάβες / Θάνατο ή και Υλικές Ζημίες) τρίτων, που οφείλονται σε ατυχηματική μόλυνση / ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου από υπαιτιότητά του Ασφαλισμένου, η οποία θα είναι συνέπεια ξαφνικού, απρόβλεπτου, τυχαίου, μη αναμενόμενου, αιφνίδιου και ακούσιου γεγονότος (ατυχήματος).

Προκειμένου να υφίσταται τυχόν ζημιογόνο γεγονός ατυχηματικής μόλυνσης / ρύπανσης καλυπτόμενο από την εν λόγω ασφαλιστική σύμβαση, πρέπει να τηρούνται κατά κανόνα και μάλιστα ταυτόχρονα οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το περιστατικό της μόλυνσης / ρύπανσης να είναι ξαφνικό, ατυχηματικό, απρόβλεπτο και ακούσιο.

Το περιστατικό της μόλυνσης / ρύπανσης να έχει έναρξη εντός της περιόδου ασφάλισης και να έχει γνωστοποιηθεί στον Ασφαλισμένο εντός ……… ημερολογιακών ημερών από την έναρξή του.


Το περιστατικό της μόλυνσης / ρύπανσης να έχει  γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον Ασφαλισμένο στην Ασφαλιστική Εταιρία εντός ……… ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία έλαβε ή άρχισε να λαμβάνει χώρα το περιστατικό.
Το περιστατικό της μόλυνσης/ ρύπανσης δεν προέρχεται από την εκούσια και ηθελημένη παραβίαση Νόμου, Κανονισμού ή Οδηγίας.

Σχετικά με την έκταση της κάλυψης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
η παραπάνω κάλυψη δεν ισχύει όπου η μόλυνση/ ρύπανση είναι βαθμιαία / σταδιακή (gradual pollution)
στην παραπάνω κάλυψη δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα επαναφοράς του περιβάλλοντος στην προτέρα του ατυχήματος κατάσταση (oύτε τα έξοδα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος), ούτε τα έξοδα αποκομιδής απορριμμάτων και ερειπίων που προέκυψαν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου
δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη ούτε αποζημιώνονται με τον εν λόγω Ειδικό Όρο ζημιογόνα γεγονότα σε τοποθεσίες / εγκαταστάσεις που ανήκουν ή και μισθώνονται ή και με σύμβαση leasing ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βρίσκονται υπό τον έλεγχο / εποπτεία / φροντίδα του Ασφαλισμένου
προγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης της Ασφαλιστικής Σύμβασης περιστατικά μόλυνσης / ρύπανσης ζημιογόνα γεγονότα ατυχηματικής μόλυνσης / ρύπανσης δεν συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη
οι υπεργολάβοι του Ασφαλισμένου δεν θεωρούνται τρίτοι για τους σκοπούς της παρούσας κάλυψης
δεν καλύπτεται με την ασφάλισης αυτή οποιαδήποτε Ευθύνη του Ασφαλισμένου που απορρέει από την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
«σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας» και κάθε τροποποιητική ή συμπληρωματική πράξη αυτής, από το Π.Δ. 148/2009, όπως ισχύει, καθώς και από κάθε σχετική Εθνική ή άλλη Νομοθεσία που αφορά την Ευθύνη για πρόληψη και αποκατάσταση της ζημίας στο περιβάλλον εν γένει.

Συνήθεις Προϋποθέσεις Κάλυψης :
Για την ισχύ της κάλυψης, απαρέγκλιτη προϋπόθεση είναι, κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, να παραμένουν σε ισχύ όλες οι απαραίτητες άδειες λειτουργίας του Ασφαλισμένου.
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να τηρεί τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησής του για την αποφυγή ατυχημάτων.
Η παρούσα κάλυψη βασίζεται στα υποβληθέντα στοιχεία και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καθαρό ιστορικό ζημιών.


Εξαιρέσεις
(Oι κάτωθι Εξαιρέσεις συμφωνούνται συνήθως και ισχύουν επιπλέον και συμπληρωματικά των Εξαιρέσεων των Γενικών και Ειδικών Ασφαλιστικών Όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.)
Ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται προς αποζημίωση του Ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος, εφ’ όσον η άμεση ή έμμεση αιτία της επελεύσεως ή της επιτάσεως του Ασφαλιστικού Κινδύνου, ή η αιτία αυξήσεως ή επιδεινώσεως της Ζημίας που προκάλεσε η επέλευση του Ασφαλιστικού Κινδύνου, σχετίζεται με τα ακόλουθα:
Κάθε είδους χρηματικά πρόστιμα, ποινές ή αποζημιώσεις καταβλητέες προς παραδειγματισμό ή/και τιμωρία (exemplary damages), punitive damages, liquidated damages, treble damages or any damages resulting from the multiplication of compensatory damages, εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικής δίκης

Μόνιμη/ προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων
Διαχείριση/ επεξεργασία αποβλήτων
RSI
Μεταφορά αποβλήτων και επικινδύνων αποβλήτων
Ζημίες οφειλόμενες σε ιούς ή σύνδρομα

 Ειδική Εξαίρεση Συγκεκριμένων Ουσιών
Ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται προς αποζημίωση του Ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος, εφ’ όσον η άμεση ή έμμεση αιτία της επελεύσεως ή της επιτάσεως του Ασφαλιστικού Κινδύνου, ή η αιτία αυξήσεως ή επιδεινώσεως της Ζημίας που προκάλεσε η επέλευση του Ασφαλιστικού Κινδύνου, σχετίζεται με τα ακόλουθα προϊόντα ή και ουσίες ή και προϊόντα που περιέχουν αυτές τις ουσίες ανεξαρτήτως της κατηγορίας, του είδους, του σήματος, της χημικής ονομασίας ή της εμπορικής ονομασίας/επωνυμίας τους:

Atrazin
CCA Chromated Copper Arsenate
Lead paint
Lead as pollutant
MYBE Methyl-Tert-Butyl-Ether
OBDE Octa-Bromo-Diphenyl-Ether
PBDE Polybrominated- Diphenyl-Ether
Persistant Organic Pollutants as defined in the Stockholm Convention:
Aldrin

Chlordane
DDT
Dleldrin
Dloxin
Endrin
Furans
Heptachlor
Hexachlorobenzene
Mirex
PCB
Toxaphen
PFOS as defined in the EPA SNUR (Significant New Use Rule) of March 22, 2004
TBT Tri-Butyl-Tin
Urea Formaldehyde

Σημειώσεις:
Επισημαίνεται ότι για τους σκοπούς του «Ερμηνευτικού Λεξικού» έχουν ληφθεί υπόψη οι όροι / προϋποθέσεις και ειδικές εξαιρέσεις που απαντώνται συχνότερα σε Ειδικούς Όρους Ασφάλισης Ατυχηματικής Μόλυνσης έναντι τρίτων, χωρίς να αποκλείεται, όπως είναι ευνόητο, η προσθήκη ή αφαίρεση όρων μετά από συμφωνία Ασφαλισμένου και Ασφαλιστή.
Η κάλυψη της αποκατάστασης των ζημιών στο περιβάλλον μπορεί επίσης να παρασχεθεί στον Ασφαλισμένο είτε με έτερο Ειδικό Όρο Επέκταση κάλυψης είτε με Αυτοτελή Σύμβαση Ασφάλισης.  Για  την  ασφάλιση  αυτή  θα  γίνει  ξεχωριστή  αναφορά  σε  άλλο  σημείο  του «Ερμηνευτικού Λεξικού».

Ασφαλισμένος
Ασφαλισμένος νοείται το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο απειλείται από τον Ασφαλιστικό Κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με την Ασφαλιστική Σύμβαση.
Σημείωση:
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος είναι επιχείρηση, στην έννοια του Ασφαλισμένου αλλά μόνον στο πλαίσιο της δραστηριότητας της επιχείρησης, συνήθως περιλαμβάνονται :


Διευθυντές της επιχείρησης ή ανώτατα διοικητικά στελέχη αυτής, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Ασφαλισμένο και δρουν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους.
Υπάλληλοι του Ασφαλισμένου, αλλά μόνον όταν δρουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
Εθελοντές και προστηθέντες του Ασφαλισμένου, καθώς και πρόσωπα που συμμετέχουν σε κάθε είδους δραστηριότητα του Ασφαλισμένου, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους.

Ασφαλιστήριο
Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την Ασφαλιστική Σύμβαση, εκδίδεται από την Εταιρία, φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου της Εταιρίας και αποτελείται, ισοδύναμα, από έντυπο ή δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο κείμενο είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση, ή ανανέωση ή παράταση, εκδιδομένης σχετικής Πρόσθετης Πράξης), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Οι Γενικοί και Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι που διέπουν την Ασφαλιστική Σύμβαση αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου και παραδίδονται στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με αυτό.

Ασφαλιστής
Ασφαλιστής είναι η ασφαλιστική επιχείρηση που συνάπτει την Ασφαλιστική Σύμβαση.

Ασφαλιστική Περίοδος
Το ημερολογιακό χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου και για το οποίο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη βάσει των Όρων της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

Ασφαλιστικός Κίνδυνος
Ασφαλιστικός Κίνδυνος είναι η εκ της πραγματοποιήσεως Ζημιογόνου Γεγονότος έγερση αξιώσεως αποζημιώσεως Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου, την οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ικανοποιήσει (βάσει των διατάξεων του νόμου περί αστικής ευθύνης) ενώ οι συνέπειες από την πιθανότητα εγέρσεως τέτοιας αξιώσεως μπορούν να καλύπτονται από τον Ασφαλιστή υπό τους όρους της Ασφαλιστικής Σύμβασης.


Βάση Ασφάλισης (Coverage Trigger)
Ως Βάση Ασφάλισης (Coverage Trigger) νοούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται για να ενεργοποιηθεί η ασφαλιστική κάλυψη.
Σημείωση:
Για τους σκοπούς του «Ερμηνευτικού Λεξικού» κατωτέρω περιγράφονται συνοπτικά οι κυριότερες και πλέον συνήθεις βάσεις ασφάλισης των ασφαλιστικών συμβάσεων αστικής ευθύνης, καθώς και οι σημαντικότεροι όροι επέκτασης αυτών, χωρίς να αποκλείονται λοιπές παραλλαγές.

Βάση Ασφάλισης Occurrence
Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων Αστικής Ευθύνης σε Βάση Ασφάλισης Occurrence ενεργοποιείται υπό τη βασική προϋπόθεση ότι το ζημιογόνο γεγονός συνέβη εντός της προβλεπόμενης στο Ασφαλιστήριο ασφαλιστικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη ενεργοποιείται ανεξάρτητα από την ημερομηνία δήλωσης της ζημίας ή έγερσης της απαίτησης του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου, η οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα και μετά τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου (εφαρμοζόμενης σε κάθε περίπτωση της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2496/1997 περί ασφαλιστικής σύμβασης).

Βάση Ασφάλισης Pure Claims Made
Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων Αστικής Ευθύνης σε Βάση Ασφάλισης Pure Claims Made ενεργοποιείται ανάλογα με την ημερομηνία κατά την οποία εγέρθηκε η απαίτηση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου.
Οι ασφαλιστικές συμβάσεις Αστικής Ευθύνης σε Βάση Ασφάλισης Pure Claims Made έχουν 3 προϋποθέσεις ενεργοποίησης:
α) Το ζημιογόνο γεγονός, το οποίο οδηγεί στην έγερση απαίτησης κατά του Ασφαλισμένου, να έχει συμβεί εντός της προβλεπόμενης στο Ασφαλιστήριο ασφαλιστικής περιόδου.
β) Η έγερση απαίτησης ή η δήλωση πιθανής ζημίας από τον Τρίτο κατά του Ασφαλισμένου να έχει λάβει χώρα, για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.
γ) Η ζημία να μην ήταν γνωστή στον Ασφαλισμένο πριν την έναρξη της ασφάλισης. Η κάλυψη δηλαδή δεν ενεργοποιείται εάν η ζημία ήταν ήδη γνωστή στον Ασφαλισμένο ή η απαίτηση είχε ήδη εγερθεί κατά του Ασφαλισμένου πριν την έναρξη της ασφάλισης.
Επισημαίνεται ότι στις ασφαλιστικές συμβάσεις Αστικής Ευθύνης σε Βάση Ασφάλισης Pure Claims Made ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να δηλώσει / γνωστοποιήσει στον Ασφαλιστή την απαίτηση το συντομότερο δυνατόν / εφικτό (εφαρμοζόμενης σε κάθε περίπτωση της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2496/1997 περί ασφαλιστικής σύμβασης).


Βάση Ασφάλισης Claims Made and Reported
 Οι Ασφαλιστές προσπαθώντας να περιορίσουν τις καθυστερήσεις δήλωσης / γνωστοποίησης των απαιτήσεων από τους Ασφαλισμένους προς αυτούς, τροποποίησαν την Βάση Ασφάλισης Pure Claims Made, βελτιώνοντας την και καταλήγοντας στη ακόλουθη Βάση Ασφάλισης, Claims Made and Reported.
Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων Αστικής Ευθύνης σε Βάση Ασφάλισης Claims Made and Reported ενεργοποιείται ανάλογα με την ημερομηνία κατά την οποία δηλώθηκε στον Ασφαλιστή από τον Ασφαλισμένο η απαίτηση του Τρίτου κατ’ αυτού.
Οι ασφαλιστικές συμβάσεις Αστικής Ευθύνης σε Βάση Ασφάλισης Claims Made and Reported έχουν 4 προϋποθέσεις ενεργοποίησης:
α) Το ζημιογόνο γεγονός, το οποίο οδηγεί στην έγερση απαίτησης κατά του Ασφαλισμένου, να έχει συμβεί εντός της προβλεπόμενης στο Ασφαλιστήριο ασφαλιστικής περιόδου.
β) Η έγερση απαίτησης ή η δήλωση πιθανής ζημίας από τον Τρίτο κατά του Ασφαλισμένου να έχει λάβει χώρα, για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.
γ) Η δήλωση πιθανής ζημίας από τον Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή να έχει λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.
δ) Η ζημία να μην ήταν γνωστή στον Ασφαλισμένο πριν την έναρξη της ασφάλισης. Η κάλυψη δηλαδή δεν ενεργοποιείται εάν η ζημία ήταν ήδη γνωστή στον Ασφαλισμένο ή η απαίτηση είχε ήδη εγερθεί κατά του Ασφαλισμένου πριν την έναρξη της ασφάλισης.

Εκτεταμένη Περίοδος Αναγγελίας / Δήλωσης Απαιτήσεων (Extended Reporting Period)
Η Εκτεταμένη Περίοδος Αναγγελίας / Δήλωσης Απαιτήσεων είναι το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου μίας σύμβασης ασφάλισης σε Βάση Ασφάλισης Claims Made and Reported, κατά το οποίο μπορούν να δηλωθούν στον Ασφαλιστή απαιτήσεις Τρίτων κατά του Ασφαλισμένου που αφορούν ζημιογόνα γεγονότα τα οποία έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου αλλά έγιναν γνωστά στον Ασφαλισμένο μετά τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου.
Πιο συγκεκριμένα στις ασφαλιστικές συμβάσεις Αστικής Ευθύνης σε Βάση Ασφάλισης Claims Made and Reported συνηθίζεται να δίνεται στον Ασφαλισμένο ένα επιπλέον χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της περιόδου ασφάλισης για τη δήλωση / γνωστοποίηση ζημιών σχετικά είτε με αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν αργά κατά του Ασφαλισμένου (δηλαδή κοντά στη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου) είτε με αξιώσεις που έχουν εγερθεί έναντι του Ασφαλισμένου αλλά αυτός δεν έχει ακόμα ενημερωθεί για αυτές (π.χ. για αγωγές που δεν του έχουν επιδοθεί) ή ακόμα και για αξιώσεις που εγείρονται κατά του Ασφαλισμένου εντός του πρόσθετου αυτού χρονικού διαστήματος αναγγελίας.


Η Εκτεταμένη Περίοδος Αναγγελίας / Δήλωσης Απαιτήσεων ορίζεται συγκεκριμένα στο ασφαλιστήριο, όπου επίσης καθορίζονται με ακρίβεια οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες εφαρμόζεται η εν λόγω επέκταση κάλυψης.Ημερομηνία Αναδρομικής Κάλυψης (Retro Date)

Η Ημερομηνία Αναδρομικής Κάλυψης (Retro Date) είναι επέκταση κάλυψης που δίδεται στις ασφαλιστικές συμβάσεις με Βάση Ασφάλισης Claims Made, σύμφωνα με την οποία καλύπτονται ζημιογόνα γεγονότα που έχουν συμβεί πριν από την «κανονική» ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου.

Από την επέκταση αυτή εξαιρούνται ζημιογόνα γεγονότα τα οποία ήταν γνωστά στον Ασφαλισμένο πριν ή κατά το χρόνο σύναψης της συγκεκριμένης συμφωνίας επέκτασης της κάλυψης με τον Ασφαλιστή.


πηγή EAEE.GR