Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Οι τύποι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεταφερόμενου φορτίου


Οριστικό συμβόλαιο ή Συμβόλαιο ενός ταξιδιού
(Cargo Policy ή Single Policy)


Το συμβόλαιο αυτό καλύπτει τους ασφαλισμένους κινδύνους για ένα μόνο συγκεκριμένο ταξίδι, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκειά του και εκδίδεται όταν υπάρχουν τα οριστικά στοιχεία της φόρτωσης και δεν χρειάζεται οριστικοποίηση.

 Προασφαλιστήριο συμβόλαιο(FloatingPolicy)
Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται όταν δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά τα ακριβή στοιχεία της φόρτωσης των ασφαλισμένων αντικειμένων. Το προασφαλιστήριο αναφέρει το συνολικό ασφαλιζόμενο ποσό, τους γενικούς και ειδικούς όρους της κάλυψης, το ανά φόρτωση και μεταφορικό μέσο επιτρεπόμενο ανώτατο ποσό κάλυψης. Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να δηλώνει στον ασφαλιστή τα στοιχεία κάθε φόρτωσης και ο ασφαλιστής με βάση τις δηλώσεις του ασφαλιζόμενου εκδίδει πρόσθετες πράξεις, συνήθως μια για κάθε φόρτωση. Η διαδικασία αυτή τηρείται μέχρι την εξάντληση του ποσού που ασφαλίστηκε αρχικά.
Είναι ένας τύπος συμβολαίου που εξυπηρετεί τον ασφαλιζόμενο, γιατί του παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε χρόνο πριν από τις φορτώσεις, δεν είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τα ασφάλιστρα, ξέρει εκ των προτέρων την επιβάρυνση στο κόστος των εμπορευμάτων και τέλος αν, καλή τη πίστη, παρέλειψε να δηλώσει στην εταιρεία μία φόρτωση, θεωρείται ασφαλισμένος, έστω και μετά την απώλεια ή κατά την άφιξη των εμπορευμάτων.

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Διαρκείας (OpenPolicy)

Χρησιμοποιείται συνήθως όταν υπάρχουν πολύ συχνές φορτώσεις, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έκδοση οριστικού συμβολαίου για κάθε φόρτωση. Εκδίδεται για ένα χρόνο και ανανεώνεται αυτόματα, εκτός αν το καταγγείλει κάποιος από τους δύο συμβαλλόμενους στην προθεσμία που ορίζεται σε αυτό (συνήθως 30 ημέρες). Λειτουργεί όπως το Προασφαλιστήριο, με τη διαφορά ότι δεν αναφέρεται σε αυτό το ασφαλιζόμενο ποσό, αλλά μόνο το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας κατά φόρτωση και μεταφορικό μέσο. Καλύπτει όλες τις επιμέρους φορτώσεις του ασφαλιζόμενου μετά από δήλωση του, με την έκδοση πρόσθετης πράξης συνήθως στο τέλος κάθε μήνα. Είναι συμβόλαια ανοιχτά χωρίς περιορισμένο ασφαλιστικό κεφάλαιο και ισχύουν για συνεχείς φορτώσεις.

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κατ’ Αποκοπή (BlockPolicy)

Με το συμβόλαιο αυτό καλύπτεται μια χρονική περίοδος, συνήθως ενός χρόνου, με συμφωνηθέντες όρους κάλυψης και ασφάλιστρο, με ανώτατο όριο φόρτωσης, με γνωστά τα γεωγραφικά όρια, τα μέσα μεταφοράς και το είδος των μεταφερομένων φορτίων.
Έχει προϋπολογιστεί ο ετήσιος τζίρος των διακινούμενων εμπορευμάτων του ασφαλιζόμενου και έχουν συμφωνηθεί τα ασφάλιστρα της συγκεκριμένης περιόδου. Βασική συμφωνία με τον ασφαλιζόμενο είναι να καταβάλλει ως ελάχιστο το 75% των προβλεπόμενων ασφαλίστρων της περιόδου ενώ για τυχόν υπέρβαση του προϋπολογισθέντος τζίρου εισπράττεται η επιπλέον διαφορά που αναλογεί.

 (αρχικό άρθρο)