Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφερόμενου φορτίου

Η Αίτηση
Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν την κάλυψη πιθανών ζημιών από κινδύνους που δημιουργούνται κατά την μεταφορά των εμπορευμάτων (φθοράς, καταστροφής, απώλειας) αφού υποβληθεί σ΄αυτές αίτηση από τον ενδιαφερόμενο με λεπτομερής περιγραφή των ασφαλιζόμενων κινδύνων.
Με την αίτηση γίνεται η ενημέρωση του ασφαλιζόμενου τόσο για τις υποχρεώσεις του, όσο και για τα δικαιώματα του από την ασφαλιστική σύμβαση (όροι κάλυψης, εξαιρέσεις, ενέργειες σε περίπτωση ζημιάς). Επειδή όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σύμβαση είναι αμφοτεροβαρής, πρέπει ο ασφαλιζόμενος να υπογράψει την αίτηση ασφάλισης, αφού βέβαια συμπληρωθούν πρώτα τα στοιχεία που προβλέπει το έντυπο ή τουλάχιστον όσα είναι γνωστά τη στιγμή εκείνη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους όρους παράδοσης του εμπορεύματος.

Ο ασφαλιζόμενος πρέπει να δηλώσει κάθε τι που έχει σχέση με τα εμπορεύματα (μεταχειρισμένα, επανεξαγόμενο, από μεταφόρτωση, εύφλεκτα), διότι από αυτή τη δήλωση εξαρτάται η κάλυψη και το είδος αυτής. Απαραίτητη είναι και η περιγραφή της συσκευασίας, γιατί ασυσκεύαστα εμπορεύματα δεν καλύπτονται ασφαλιστικά, αλλά και αν η συσκευασία είναι κατάλληλη ή ανεπαρκής και διαπιστωθεί αυτό όταν συμβεί η ζημιά, ο ασφαλιστής δεν ευθύνεται και απαλλάσσεται από την καταβολή αποζημίωσης.

Η Ασφαλιστική σύμβαση


Η σύμβαση ασφαλίσεως μεταφερόμενου φορτίου καταρτίζεται καταρχήν έγκυρα με την υπογραφή από τον ασφαλιζόμενο της αίτησης ασφάλισης, O νόμος εκτός από τη συναίνεση των μερών απαιτεί και την ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Το ασφαλιστήριο μεταξύ άλλων πρέπει να περιέχει:

• Το όνομα του ασφαλιστή / εταιρίας και τη διεύθυνση του / της
• Το όνομα του ασφαλιζομένου, τη διεύθυνσή του και το ΑΦΜ του
• Το ασφαλιζόμενο ποσό
• Το ταξίδι
• Το ποσοστό ασφαλίστρου
• Τους καλυπτόμενους κίνδυνους

Στην πρακτική όλα τα προαναφερόμενα αναγράφονται στο συμβόλαιο και επιπλέον ορισμένα άλλα στοιχεία, κυριότερα των οποίων είναι:

• Το μεταφορικό μέσο (όνομα πλοίου, αριθμός αυτοκινήτου)
• Η περιγραφή ταξιδιού
• Η μεσολαβούσα τράπεζα και ο αριθμός πιστώσεως ή εγκρίσεως αξίας
• Τον αριθμό του τιμολογίου ή του προτιμολογίου
• Ο αριθμός φορτωτικής
• Αριθμός δεμάτων
• Βάρος καθαρό – μικτό

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να μεταβιβαστεί με απλή οπισθογράφησή του. Αυτό είναι επιτρεπτό γιατί η κυριότητα των εμπορευμάτων μπορεί να αλλάξει πολλές φορές από τη στιγμή που θα πωληθούν μέχρι την τελική τους διάθεση.
Το Ασφάλιστρο

Ασφάλιστρο είναι το τίμημα, το οποίο καταβάλλει ο ασφαλισμένος στην ασφαλιστική εταιρία για τις υπηρεσίες που του παρέχει. Ως ποσοστό ασφαλίστρου στον Κλάδο Μεταφορών εκφράζεται επί τοις εκατό και μπορεί να είναι συνολικό ή βασικό ασφάλιστρο ή ακόμα και καθαρό. Συνολικό ποσοστό ασφαλίστρου εννοούμε το τελικό ασφάλιστρο συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων όπως του δικαιώματος συμβολαίου, και λοιπών κρατήσεων. Βασικό ποσοστό ασφαλίστρου εννοούμε ένα ποσοστό ασφαλίστρου το οποίο δεν περιλαμβάνει τις προαναφερόμενες επιβαρύνσεις. Καθαρό ποσοστό ασφαλίστρου μπορεί να είναι το βασικό ασφάλιστρο ή το βασικό ασφάλιστρο πλέον άλλων επασφαλίστρων, όπως π.χ. το επασφάλιστρο καλύψεως των κινδύνων πολέμου και απεργιών ή το επασφάλιστρο ηλικίας πλοίου.

To ποσοστό ασφαλίστρου διαμορφώνεται αφού πρώτα ληφθούν υπόψη ορισμένα στοιχεία όπως:

· η φύση του εμπορεύματος
· το μεταφορικό μέσο
· η συσκευασία
· το ταξίδι (τόπος φόρτωσης – εκφόρτωσης, διαδρομή)
· οι συνθήκες στους τόπους φόρτωσης και εκφόρτωσης όπως και οι τυχόν μεταφορτώσεις
· η πιθανότητα επανείσπραξης (Recovery)
· οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, που είναι και ο σπουδαιότερος παράγοντας διαμόρφωσης του ασφαλίστρου
· τυχόν εξαιρέσεις ή και απαλλαγές


Ισχύς και διάρκεια κάλυψης


Η ασφάλιση ισχύει από τη στιγμή που τα ασφαλισμένα αντικείμενα εγκαταλείπουν την αποθήκη ή όποιο άλλο μέρος όπου ήταν αποθηκευμένα, περιλαμβάνει τον τόπο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο για την έναρξη της μεταφοράς τους, συνεχίζει να ισχύει για τη συνηθισμένη διάρκεια της μεταφοράς και λήγει:
  • με την παράδοση στην αποθήκη του παραλήπτη ή όποια άλλη τελική αποθήκη ή μέρος τελικής αποθήκευσης και αναγράφεταθ ως τόπος προορισμού στο ασφαλιστήριο
  • με την παράδοση σε οποιαδήποτε άλλη αποθήκη ή μέρος αποθήκευσης και ανεξάρτητα από το αν αυτό βρίσκεται πριν από τον τόπο προορισμού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ή σε αυτόν που θα διάλεγε να χρησιμοποιήσει ο Ασφαλισμένος είτε για αποθήκευση άλλη απ’ ότι στη συνηθισμένη διάρκεια του ταξιδιού είτε για κατανομή ή διανομή είτε με την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης των ασφαλισμένων αντικειμένων από το πλοίο που τα μετέφερε στο τελικό λιμάνι εκφόρτωσης, ανάλογα με το ποια από της παραπάνω περιπτώσεις θα πραγματοποιηθεί πρώτη.
  •  εάν μετά από την εκφόρτωση από το πλοίο που τα μετέφερε στο τελικό λιμάνι εκφόρτωσης, αλλά πριν από τη λήξη αυτής της ασφάλισης, τα ασφαλισμένα αντικείμενα πρόκειται να προωθηθούν σε τόπο προορισμού διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο είναι ασφαλισμένα, η ασφάλιση αυτή, αν και θα ισχύει μέχρι να λήξει όπως παραπάνω ορίζεται, δεν επεκτείνεται πέρα από την έναρξη της μεταφοράς της σε διαφορετικό από τον τόπο προορισμού.
  • Η ασφάλιση θα παραμένει σε ισχύ στη διάρκεια καθυστέρησης που βρίσκεται πέρα από τον έλεγχο του Ασφαλισμένου, παρέκκλισης δρομολογίου, αναγκαστικής εκφόρτωσης, επαναφόρτωσης ή μεταφόρτωσης και στη διάρκεια κάθε τροποποίησης του ταξιδιού που προέρχεται από την ενάσκηση ελεύθερου δικαιώματος που έχει παραχωρηθεί στους πλοιοκτήτες ή στους εφοπλιστές με βάση τη σύμβαση της μεταφοράς.
Εάν, εξαιτίας περιστάσεων που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο του Ασφαλισμένου, η σύμβαση μεταφοράς τερματιστεί σε λιμάνι ή τόπο διαφορετικό από τον προορισμό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ή η μεταφορά τερματιστεί με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την παράδοση των ασφαλισμένων αντικειμένων, τότε και η ασφάλιση αυτή θα λήξει, εκτός αν η Ασφαλιστική Εταιρία ειδοποιηθεί έγκαιρα και της ζητηθεί η συνέχιση της κάλυψης, οπότε -και με την προϋπόθεση καταβολής του πρόσθετου ασφαλίστρου που τυχόν θα ζητήσει η Ασφαλιστική Εταιρία- η ασφάλιση θα παραμείνει σε ισχύ είτε μέχρι τα ασφαλισμένα αντικείμενα να πουληθούν και να παραδοθούν σ’ αυτό το λιμάνι ή τον τόπο είτε εκτός αν γίνει διαφορετική ειδική συμφωνία, μέχρι την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την άφιξη των ασφαλισμένων αντικειμένων σε αυτό το λιμάνι ή τον τόπο, ανάλογα με το ποια από τις δύο αυτές περιπτώσεις θα πραγματοποιηθεί πρώτη.

Αν τα ασφαλισμένα αντικείμενα προωθηθούν μέσα σ’ αυτή την περίοδο των εξήντα (60) ημερών (ή οποιαδήποτε επέκτασή της που θα είχε συμφωνηθεί) στον τόπο προορισμού που αναγράφεται σ’ αυτό το ασφαλιστήριο ή σε οποιαδήποτε άλλο τόπο προορισμού μέχρι να λήξει. Σε κάθε περίπτωση που μετά την έναρξη ισχύος αυτής της ασφάλισης, ο τόπος προορισμού μεταβάλλεται από τον Ασφαλισμένο, η κάλυψη θα ισχύει με ασφάλιστρο και όρους που θα καθορισθούν, με την προϋπόθεση όμως ότι η Ασφαλιστική Εταιρία θα έχει έγκαιρα ειδοποιηθεί.

Οι Όροι του συμβολαίου

Οι όροι συμβολαίου διακρίνονται στους Γενικούς Όρους και στους Ειδικούς Όρους.
-Οι Γενικοί Όροι του συμβολαίου δεν συνιστούν ασφαλιστική κάλυψη για μια συγκεκριμένη περίπτωση αλλά ρυθμίζουν γενικώς, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. Ρητώς καθορίζουν τις συνέπειες από δόλια ενέργεια ή παράλειψη του ασφαλιζομένου, τις προϋποθέσεις καταβολής της ασφαλιστικής αποζημίωσης, τα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών κ.α..
-Οι Γενικοί Όροι είναι τυπωμένοι ή επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο.
-Οι Ειδικοί Όροι εξειδικεύουν τον τρόπο κάλυψης για κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Προτείνονται από τον ασφαλιζόμενο και εφόσον γίνουν δεκτοί από τον ασφαλιστή/ασφαλιστική εταιρία αναγράφονται στο ασφαλιστήριο. Επίσης υπάρχουν ειδικοί έντυποι όροι, οι οποίοι κατά περίπτωση προσαρτώνται στο συμβόλαιο.
-Οι όροι που αναγράφονται με σφραγίδα υπερισχύουν των μηχανογραφικών εντύπων και απλών εντύπων, οι όροι που αναγράφονται με την γραφομηχανή υπερισχύουν αυτών που τίθενται με σφραγίδα και, τέλος, οι χειρόγραφοι όροι υπερισχύουν όλων.
-Ακόμα στην κρίση του ασφαλιστή είναι κατά περίπτωση να χρησιμοποιεί ειδικές ρήτρες ή να εξαιρεί τυχόν ζημιές που πιθανόν να συμβούν λόγω της ιδιαιτερότητας του εμπορεύματος, του τρόπου μεταφοράς, των συνθηκών που επικρατούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κ.λ.π. μετά βέβαια από συμφωνία με τον ασφαλιζόμενο.
 
(αρχικό άρθρο)