Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων από την ανάρτηση κοινοχρήστων σε πολυκατοικίαΕίναι νόμιμη η ενημέρωση των ενοίκων για τις οφειλές των υπολοίπων ενοίκων της πολυκατοικίας; Ποιος είναι ο νόμιμος τρόπος ανακοίνωσης των κοινοχρήστων;


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που ανακύπτουν από την ανάρτηση κατάστασης κοινοχρήστων.

1. Είναι προσωπικά δεδομένα τα στοιχεία των ενοίκων της πολυκατοικίας που αναγράφονται στην κατάσταση κοινοχρήστων;

Είναι προσωπικά δεδομένα, τα οποία συνιστούν αρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 2 εδάφιο ε’ του ν. 2472/1997.

2. Είναι απαραίτητη η συναίνεση των ενοίκων για την κατάρτιση της κατάστασης κοινοχρήστων;

Η συλλογή και καταχώριση των στοιχείων των ενοίκων για την κατάρτιση της κατάστασης κοινοχρήστων είναι νόμιμη και χωρίς τη συναίνεσή τους, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσής τους προς καταβολή των κοινοχρήστων χρεών (άρθρο 5 παρ. 2 εδάφιο α’ ν. 2472/1997).

3. Είναι νόμιμη η ενημέρωση των ενοίκων για τις οφειλές των υπολοίπων ενοίκων της πολυκατοικίας;

Η συλλογή και καταχώριση των οφειλών από τον διαχειριστή –ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της επεξεργασίας– είναι απαραίτητη τόσο προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ένοικοι για την κατανομή των δαπανών, καθώς και για τις προσωπικές τους οφειλές, όσο και για το εάν έχουν τακτοποιήσει όλοι οι ένοικοι τη συμβατική τους υποχρέωση προς καταβολή των κοινοχρήστων που τους αναλογούν. Προς τούτο, η τυχόν διαγραφή από τον διαχειριστή των ονομάτων των ενοίκων που έχουν εξοφλήσει τα κοινόχρηστα που τους αναλογούν προς ενημέρωση του αρχείου δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 2472/1997.

4. Ποιος είναι ο νόμιμος τρόπος ανακοίνωσης των κοινοχρήστων;

Ο τρόπος ανακοίνωσης των κοινοχρήστων (δηλαδή αν θα είναι ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώσεων με ονόματα ή ανάρτηση με αριθμό διαμερίσματος ή χορήγηση αντιγράφου σε κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά, κ.ο.κ.) ρυθμίζεται από τους ενοίκους.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η ανάρτηση ονομάτων σε πίνακα ανακοινώσεων, τότε η ανάρτηση πρέπει να γίνει σε χώρο της πολυκατοικίας που δεν είναι εύκολα προσβάσιμος σε τρίτους-επισκέπτες, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση σε τρίτους προσωπικών δεδομένων των ενοίκων. Ενδεικτικά αναφέρονται χώροι όπως ο τοίχος της σκάλας του πρώτου προς τον δεύτερο όροφο ή ο τοίχος της σκάλας μεταξύ ισογείου και υπογείου, και πάντως όχι στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Βλ. σχετικές αποφάσεις της Αρχής 75/2002, 35/2006, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr)

 πηγή