Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Γιατί δεν πρέπει να αποκρύπτεται πληροφορίες κατά την σύναψη ενός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου?


Όλοι όσοι έχουν συνάψει ασφαλιστικά συμβόλαια θα θυμούνται εκείνες τις λιγότερο ή περισσότερο άβολες προσωπικές ερωτήσεις, όπου ο ασφαλισμένος πρέπει να απαντήσει με λεπτομέρειες και ακρίβεια. Πόσο χρόνων είστε? Έχετε κάποια χρόνια πάθηση? Πόσο συχνά αφήνετε τα κτίρια να μένουν αφύλακτα? Είχατε καμία προηγούμενη απαίτηση κατά της ασφαλιστικής σας εταιρείας?


Είτε πρόκειται για διαστροφή της αληθείας είτε για μια 'βολική' παράλειψη, είναι ποτέ εντάξει να πείτε ψέματα στον ασφαλιστή σας με σκοπό να πετύχετε ένα χαμηλότερο ασφάλιστρο? Αν και φαίνεται άκακο ή αθώο εντούτοις ακόμα και το να κρύψουμε μερικά χρόνια από την ηλικία μας, μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση του ασφαλιστήριου συμβολαίου ή ακόμα και να μας καταστήσει υπεύθυνους για απάτη. Ειδικότερα, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελεί σύμβαση μεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου στα πλαίσια της οποίας ο ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει έναντι ασφαλίστρου στον ασφαλισμένο ή σε τρίτο πρόσωπο, κάποια παροχή σε χρήμα, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση αυτή (ο «ασφαλιστικός κίνδυνος»). Η ασφαλιστική σύμβαση εξαρτάται εκ φύσης από μία αίρεση (condition) –το ενδεχόμενο επέλευσης του ασφαλιστικού κίνδυνου-, η πλήρωση της οποίας επίσης εξαρτάται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από κάποια αντικειμενικά στοιχεία που είναι γνωστά κατά το χρόνο της κατάρτισής της και συνδέονται με το πρόσωπο του ασφαλισμένου. Αυτά τα αντικειμενικά στοιχεία είναι οι απαντήσεις στις πιο πάνω «άβολες προσωπικές ερωτήσεις» που πρέπει να απαντήσει ο ασφαλισμένος.
Είναι λοιπόν προφανές πως αυτά τα στοιχεία όσο μικρά και ασήμαντα και να φαίνονται επηρεάζουν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και συνακόλουθα το ποσό του ασφάλιστρου.
Τι θα συμβεί αν πω ψέματα ή αποκρύψω πληροφορίες ;
Γενικά αποτελεί βασική αρχή του δικαίου των ασφαλιστικών συμβάσεων πως ο ασφαλισμένος δικαιούται σε πληρωμή με την επέλευση του κινδύνου έναντι του οποίου έχει ασφαλιστεί

Όμως αν κάποιος διαβάσει τα ψιλά γράμματα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα διαπιστώσει ότι με την υπογραφή του δεσμεύεται για την ορθότητα, ακρίβεια αλλά και την πληρότητα όσων έχει δηλώσει στη δήλωσή του. Το λεκτικό σε αυτούς τους όρους είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς πολύ συχνά ο ασφαλισμένος εγγυάται πως όλα όσα έχει δηλώσει είναι αληθή και ακριβή ενώ δεν έχει παραλείψει κάποιο περιστατικό. Η παροχή εγγύησης από την πλευρά του ασφαλισμένου επιτρέπει στον ασφαλιστή σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι της εγγύησης να τερματίσει τη σύμβαση ζητώντας ακόμα και αποζημίωση, που στις πλείονες των περιπτώσεων ανέρχεται στην μη επιστροφή των ασφαλίστρων.

πηγή:  http://www.insurancelinkcyprus.com