Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Προληπτικός έλεγχος GENERALI - Medical Prime 2016

Όπως τα περισσότερα Ετησίως Ανανεούμενα συμβόλαια Νοσοκομειακής Περίθαλψης, έτσι και το Medical Prime της GENERALI προσφέρει ένα ετήσιο προληπτικό έλεγχο μετά την πάροδο 6 μηνών από την έναρξη ισχύος της παροχής, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του πελάτη όπως αυτή ορίζεται στον πίνακα παροχών και μετά από την επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, που συντονίζει την διενέργεια του ετησίου προληπτικού ελέγχου.