Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation/GDPR, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) («Κανονισμός») περιλαμβάνει το νέο νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων. Δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Ο Κανονισμός έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρω- παϊκής Ένωσης και δεν χρειάζεται τα τελευταία να ενσωματώσουν τις διατάξεις του στην εθνική νομοθεσία τους.


Στην Ελλάδα αναμένεται η ψήφιση νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δε νομοσχέδιο είναι δημοσιευμένο στη διεύθυνση

Με τον νέο νόμο θα καταργηθεί ο ισχύων Νόμος 2472/1997 και θα τεθούν σε ισχύ διατάξεις που συμπληρώνουν τον Κανονισμό και εξειδικεύουν ορισμένες από τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο Κανονισμός.

Τι είναι προσωπικά Δεδομένα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προσωπικά δεδομένα είναι κάθε άμεση πλη- ροφορία σχετική με ένα φυσικό πρόσωπο, εφόσον αυτό το φυσικό πρό- σωπο ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί (δηλαδή ακόμη και εάν δεν προσδιορίζεται ποιο είναι το πρόσωπο που αφορά η πληροφορία, αλλά αυτό μπορεί να συναχθεί έμμεσα συνδυάζοντας άλλες πληροφορίες). Ο νέος Κανονισμός διευρύνει τη διαδικασία και στην έμμεση πληροφόρηση.

Γιατί είναι σημαντική η προστασία.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική διότι εξισορ- ροπεί το δικαίωμα των ατόμων στην ιδιωτικότητα και την ανάγκη των οργανισμών και των επαγγελματιών να επεξεργάζονται δεδομένα για επαγγελματικούς σκοπούς. Αφενός τα άτομα πρέπει να απολαύουν του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα στον βαθμό που επιθυμούν και σε κάθε περίπτωση να έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους και να γνωρίζουν ποιοι τα επεξεργάζονται και για ποιο σκοπό. Αφετέρου οι οργανισμοί και οι επαγγελματίες πρέπει να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους.

 read more


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου