Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

Συνήγορος του Καταναλωτή (Μέρος 3ο)


Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και τον τρόπο χειρισμού των καταγγελιών/ αναφορών των καταναλωτών:

Τι κάνει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή:
Εισηγείται τη λήψη μέτρων και τη χάραξη πολιτικής για τη προστασία του καταναλωτή.
Προβαίνει στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτή.

Ενημερώνει τους καταναλωτές για ζητήματα της καταναλωτικής νομοθεσίας, ιδίως μέσω της ιστοσελίδας της και της τηλεφωνικής γραμμής 1520.
Μεριμνά για τον έλεγχο της εφαρμογής της ειδικής νομοθεσίας που αφορά την προστασία του καταναλωτή που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της. Στο πλαίσιο αυτό παραλαμβάνει τις καταγγελίες/ αναφορές των καταναλωτών, τις οποίες τις ταξινομεί ανάλογα με τη βαρύτητα των καταγγελλόμενων παραβάσεων. Εν συνεχεία, προβαίνει σε περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία των καταγγελιών μόνον εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, αξιολογώντας μια σειρά από κριτήρια και μεταξύ άλλων την ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, τις πιθανές επιπτώσεις στο καταναλωτικό κοινό από την καταγγελλόμενη συμπεριφορά καθώς και το αποτέλεσμα που προσδοκάται από την παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή σε συγκεκριμένη υπόθεση.
Σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβασητης ειδικής νομοθεσίας που επιβλέπει επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους προμηθευτές.

Τι δεν μπορεί να κάνει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή:
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή δεν αποτελεί όργανο εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών των καταναλωτών με τους προμηθευτές, καθώς η αρμοδιότητά της εξαντλείται στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος των προμηθευτών για παραβάσεις της ειδικής νομοθεσίας που επιβλέπει. Εφόσον επιθυμείτε την μεσολάβηση για την εξωδικαστική επίλυση της ατομικής σας καταναλωτικής διαφοράς με έναν προμηθευτή θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν από τους υφιστάμενους στην Ελλάδα φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι και καταχωρημένοι σε ειδικό μητρώο το οποίο τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Δεν προβαίνει σε γνωμοδοτήσεις ή απαντήσεις σε νομικά ερωτήματα.

Δεν είναι αρμόδια για τη χορήγηση ή τη δικαστική επιδίωξη αποζημίωσης λόγω υλικής ή ηθικής βλάβης που ενδεχομένως υφίσταται ο εκάστοτε καταγγέλλων, ούτε μπορεί να εξαναγκάσει δικαστικώς ή εξωδίκως προμηθευτές να επιστρέψουν σε συγκεκριμένο καταναλωτή αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Επίσης, δε μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση όπου απαιτείται η απόδειξη πραγματικών περιστατικών ή το καταγγελλόμενο περιστατικό δε συνιστά παράβαση της ειδικής νομοθεσίας που επιβλέπει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, αλλά ενδεχόμενη παράβαση άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών
Η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών παρέχει στους καταναλωτές και στους εμπόρους μια εναλλακτική διαδικασία επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου.